INICI

Rol i funcions del pedagog/a en el CDIAP

Des de la Vocalia de Salut i Pedagogia Social, s’ha impulsat un document sobre el rol i funcions del pedagog/a en els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, elaborat per 8 pedagogues que treballen en diferents CDIAP del territori català.

Aquest testimoni viu de la tasca del pedagog/a als CDIAP, se suma al document que va fer l’equip de pedagogues d’un EAIA de Barcelona, sobre el perfil professional del pedagog en els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència: El rol del pedagog/a en l’atenció a la infància i adolescència en risc de maltractament, publicat a EIX 3 el març de 2008.

Ambdós reculls tenen l’objectiu de donar visibilitat al perfil professional del pedagog/a en un sector, el de serveis a les persones, on cada cop més precisa d’una intervenció bio-psico-socio-educativa de la mà d’equips interdisciplinaris i multidisciplinaris que puguin donar una resposta integral i de qualitat.

El document de treball ROL I FUNCIONS DEL PEDAGOG/A EN EL CDIAP, s’ha lliurat al Departament de Benestar i Família amb l’objectiu que es tingui en compte en les valoracions del Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, organisme que assessora sobre els perfils professionals que intervenen en els Serveis Socials bàsics i especialitzats. I en les Taules Tècniques de treball per cada àmbit d’actuació en Serveis Socials: Gent Gran, Petita Infància, etc.

Per defensar les funcions del i de les pedagogs/gues en els CDIAP, s’han dut a terme dues reunions al Departament de Benestar i Família, el 6 d’octubre amb la Cap del Gabinet del Conseller i la Cap del Servei de Formació i Gestió del Coneixement, i el 19 d’octubre, a més, amb membres de l’ICASS, Institut Català de Serveis Socials, Subdirector General d’Anàlisi i Programació i pel Cap del Servei de Programes Sectorials. 

Segons van informar, en aquestes reunions, el Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, és un òrgan consultiu format per experts de l'àmbit, representants del món acadèmic i d'altres Departaments de la Generalitat i que els perfils professionals que s'han de contractar venen especificats en les convocatòries corresponents, conjuntament amb els equips tècnics de les àrees específiques del Departament, com ara l'ICASS.

En admbdues trobades hi ha hagut bona disposició per part dels interlocutors del Departament de Benestar i Família, on han recordat que estem en un moment socioeconòmic delicat, i que recullen la documentació lliurada per revisar-la i tenir-la en compte.

Data de publicació: 22/10/2011