INICI

CDIAP- document de treball

PRESENTACIÓ DOCUMENT DE TREBALL

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, té  identificats  11 àmbits d’intervenció del pedagog/a i psicopedagog/a,  d’acord  amb les funcions pels que està capacitat, emparat per les competències adquirides durant la formació acadèmica, en els Plans d’Estudi que ha tingut la llicenciatura i, des del 2009-2010, el Grau.

El Pedagog/a està present allà on es donen processos de canvi, en persones, grups, comunitats i institucions i, en tot canvi es dóna el FET EDUCATIU, entès des de la seva concepció més àmplia, en tots els àmbits del ser humà:  social, cultural, familiar, productiu… 

És en aquest context on pedagogs/gues estan intervenint en la infància i adolescència:  EAIA, CDIAP, 3r Sector Social… Amb els joves: centres tutelats, programes socioeducatius, d’inserció social, de formació i treball, … Amb les dones: igualtat, lluita contra la violència de gènere, promoció i conciliació de la vida familiar i laboral… Amb col·lectius específics en risc d’exclusió: condicionants de salut mental, reinserció de drogodependències, disminució intel·lectual, psíquica i física, minories ètniques, interns i exinterns…

El cas que ens ocupa en aquest moment és la presència dels professionals de la pedagogia en els Centres de Desenvolupament L’infantil i Atenció Precoç (CDIAP). I qui millor que els propis pedagogs/gues que hi treballen per parlar-ne? 

En aquest document, 8 pedagogues de diferents CDIAP, parlen de la feina que fa un Centre de Desenvolupament infantil i Atenció Precoç, de la tasca que fa l’equip interdisciplinari de professionals que hi treballa i la feina que fan com a pedagogues.

Val a dir que la indefinició i poca informació que hi ha sobre el perfil del pedagog/a al CDIAP, els Centres, tots ells en concertació amb el Departament de Benestar i Família, tenen gran confusió a l’hora d’indicar el perfil contractat, però en canvi la funció bio-psico-socioeducativa, com a pedagogues, sí que la desenvolupen en el si de l’equip, d’acord el Llibre Blanc de l’Estimulació Precoç (pàg. 44):

“...l’equip dels CDIAP ha de ser multiprofessional, de caràcter interdisciplinari i d’orientació holística, en el benentès que la intervenció abasta aspectes intrapersonals, biològics, psíquics, social i educatius, propis de cada individu; i interpersonals, relacionats amb el seu propi entorn, com per exemple la família, l’escola i la cultura.

L’equip ha d’estar constituït per especialistes en atenció precoç, procedents dels àmbits mèdic, psicològic, educatiu i social...”

Així doncs, presentem aquest document, com el primer d’una col·lecció, on deixar constància de la presència del pedagog/a en els Serveis Socials, especialment els especialitzats, serveis que són un dels pilars fonamentals de la Societat del Benestar i que en l’actualitat, es qüestiona la seva sostenibilitat.

S’afegeix, també, un recull no exhaustiu de les assignatures que conformen els diferents Plans d’Estudi, relacionades amb l’àmbit social, que emparen la formació que han rebut i reben els professionals i futurs professionals de la pedagogia.

Carme Llloreta i Oliva
Vocal de Salut i Pedagogia Social
Col·legi de Pedagogs de Catalunya

ROL I FUNCIONS DEL PEDAGOG/A EN EL CDIAP - Document de treball, 6 d’octubre de 2011


Data de publicació: 22/10/2011