INICI > El COPEC > Documents normatius > Estatuts

Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

RESOLUCIÓ JUS/1664/2010, de 25 de maig, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. (DOGC Núm. 5639 – 31.5.2010)

Estatuts >>>

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA RESOLUCIÓ JUS/1664/2010, de 25 de maig, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.


Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 22 de febrer de 2008, del qual resulta que en data 12 de febrer de 2010 es va presentar el text dels Estatuts adaptat als preceptes de la Llei esmentada, aprovat en la Junta General Extraordinària del Col·legi d’11 de febrer de 2010;


Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/2979/2002, d’11 d’octubre (DOGC núm. 3746, de 23.10.2002), la Resolució JUI/1473/2003, de 16 de maig (DOGC núm. 3890, de 23.5.2003) i la Resolució JUS/2379/2007, de 19 de juliol (DOGC núm. 4938, de
1.8.2007);

Vist que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts; D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;


A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,


RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;


—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 25 de maig de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia

Estatuts >>>


Data de publicació: 31/5/2010