INICI > Serveis col·legials

EL COMPLIMENT DE LA LOPD I LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DELS PACIENTS

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Serveis al Col·legiat > EL COMPLIMENT DE LA LOPD I LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DELS PACIENTS

 

EL COMPLIMENT DE LA LOPD I LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DELS PACIENTS

Dins de l’àmbit de la salut tant pública com privada els professionals de la pedagogia/psicopedagogia tenen un alt nivell de participació, ja que la seva tasca cada dia és més present. Podem trobar la presència del pedagog/psicopedagog en les àrees de formació i promoció de la salut, en la prevenció, en les aules hospitalàries, centres de dia, dificultats d’aprenentatge, mediació pedagògica, centres hospitalaris, atenció a la infància, entre d’altres.

L'Agència Espanyola de protecció de dades ha imposat sancions molt severes a metges i professionals del sector de la salut pel sol fet d’haver enviat per fax les proves mèdiques o l’informe mèdic a la mútua o altre entitat, però sense l’autorització del pacient. La multa imposada pot anar dels 6.000 als 60.000€.

Per aquest motiu, creiem molt important que el professional sàpiga què pot o no fer amb les dades dels pacients.

En primer lloc, hem de saber que el marc normatiu que regula la confidencialitat dels pacients la trobem regulada a la Llei de Protecció de dades, 15/1999, al seu Reglament RD 1720/2007 i a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Què hem de fer en primer lloc quan tenim els nostres informes dels pacients i aquests són de nivell alt? El centre ha d’emmagatzemar les històries clíniques/ informes de salut en instal·lacions que en garanteixin la seguretat, la conservació correcta i la recuperació de la informació.

Els informes es poden elaborar mitjançant suport paper, audiovisual i informàtic, sempre que se’n garanteixin l’autenticitat del contingut i la plena reproductibilitat futura.

Els centres han de prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals recollides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l’accés, l’alteració, la comunicació o qualsevol altre processament que no siguin autoritzats.

Per tant, és imprescindible obtenir l’autorització dels pacients signada per tal que puguem tractar i comunicar les seves dades als professionals col·laboradors i poder així realitzar eficientment els nostres serveis.

Aquesta autorització haurà de contenir tota la informació dels seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades entre d’altres informacions bàsiques de l’art 5 LOPD de la protecció de dades personals.

És imprescindible que la consulta o centre tingui un Reglament d’ús de les dades personals, que permeti als empleats o professionals que treballen al centre tenir el suficient coneixement de què es pot o no fer amb les dades personals. Aquest document haurà de ser signat per l’empleat o professional col·laborador.

El Document de seguretat que requereix la llei, que és el Reglament del tractament de dades del centre.

Donar d’alta del fitxer a la AEPD.

Fer signar un acord de confidencialitat als empleats o professionals que tractin dades de caràcter personal.

Formalitzar i fer signar els contractes als proveïdors per tal de poder tractar les dades dels pacients i prestar els serveis amb la màxima eficiència.

Sols queda recomanar-vos doncs, que us assessoreu abans de fer qualsevol ús de les dades, ja que un error en el tractament de les dades com l’enviament d’un mail o fax pot ser motiu d’una sanció molt elevada.

 

Nina Costas

Advocada

GABINET JURÍDIC NC CONSULTORS

Data de publicació: 2/10/2013