INICI > Col·legia´t > Qui som

anterior

COM COL·LEGIAR-SE

AJUT A LES NOVES COL·LEGIACIONS

DURANT LA CRISI DEL COVID-19

ENTREU AQUÍ>>>

________________________________________________________

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, acull i col·legia a: LLICENCIATS/DES I DOCTORATS/DES EN: PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA i a GRADUATS/DES en PEDAGOGIA.

En aquest sentit, podràs presentar la SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ, si has acabat els estudis -llicenciatura, grau o doctorat- en PEDAGOGIA o PSICOPEDAGOGIA, o altra titulació que hi hagi estat homologada o declarada equivalent.

Per a la col·legiació amb DOCTORAT, a partir de la Llei 4/2007, que modifica la Llei 6/2001, d’universitats («BOE» 89, de 13-4-2007), es podrà presentar la sol·licitud de col·legiació dels DOCTORATS cursats en les FACULTATS D'EDUCACIÓ (o equivalent). La seva acceptació estarà subjecta a la revisió i valoració, per part del COPEC, del PROGRAMA DE DOCTORAT.

Si ets ESTUDIANT del grau de Pedagogia pots associar-te com a pas previ a la col·legiació.

ESTATUTS DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

 • Article 2.1.1. Dret d'incorporació al Col·legi. Es poden col·legiar totes aquelles persones que: a) Acreditin haver obtingut la titulació correspont a la llicenciatura o el doctorat en pedagogia o qualsevol altra que hi hagi estat homologada o hagi estat declarada equivalent d'acord amb la legislació vigent. També, aquelles persones que justifiquin tenir la titulació corresponent al doctorat o llicenciatura en psicopedagogia, en el moment i amb les especialitats que s'assenyalen en la Llei de creació del Col·legi, i amb les condicions que s'estableixin en aquests Estatuts i en les normes que els desenvolupin.
 • Article 2.1.4. Acord d'admissió de la incorporació. La Junta de Govern prendrà l'acord d'admissió o denegació de la col·legiació en el termini màxim de quaranta dies naturals de la presentació de la sol·licitud corresponent. (1)

(1) Excepcionalment es podrà considerar la col·legiació provisional i anticipada a la data de Junta prevista, justificada per motius professionals i prèvia sol·licitud per correu-e.

PROCEDIMENT

 • Emplenar la SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ online, imprimir-la i signar en tots els fulls.
 • Adjuntar la documentació corresponent
 • Fer arribar tota la documentació per col·legiar-se:
  • PERSONALMENT, en qualsevol de les SEUS del COPEC, en horari d'atenció al públic:
   • COPEC-BARCELONA: Av. Mistral, 20 bis, entl 2a. - 08015 Barcelona
   • COPEC-TARRAGONA: Rambla Nova, 12, 1. 2. - 43004 Tarragona
   • COPEC-GIRONA: Carrer Ibèria, 4 - 17005 Girona
   • COPEC-LLEIDA: Rambla de Ferran, 32 - 25007 Lleida
  • CORREU POSTAL: adreçat al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Av. Mistral, 20 bis, entresòl, 2. - 08015 Barcelona.

SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ

QUOTES

GRADUATS 2020

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

DIRECTORI PROFESSIONAL D'ESPECIALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES

BORSA DE TREBALL COPEC 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR AMB LA SOL·LICITUD:

 • Imprès de sol·licitud signat en tots els fulls.  
 • Fotocòpia del títol de llicenciatura, compulsada per les dues cares, o del resguard de sol·licitud de títol també compulsada (2).
 • Fotocòpia del DNI, NIF o passaport. 
 • Documentació acreditativa d'estar en situació d'atur o de jubilació, en els casos que correspongui.

(2) Es pot compulsar en qualsevol de les Seus del COPEC (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona), aportant original i la fotocòpi per ambdues cares.


OBSERVACIONS:

 

En cas de devolució dels rebuts emesos d'alta i/o quota col·legial, s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte del COPEC l'import retornat més les despeses bancàries que ocasioni la devolució.

 

Data de publicació: 1/1/2020