INICI

Resposta al Recurs d'Ensenyament

Resposta positiva, al Recurs de Reposició interposat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya el 18/7/2011 contra la Resolució ENS/1501/2011, del 15 de juny, que modifica les titulacions d'accés a les especialitats de la borsa d'interins d'Ensenyament.


Després d'un llarg camí de reivindicacions, que va començar el 2005, davant de les autoritats educatives (Departament d'Ensenyament i Ministerio de Educación), se'ns ha donat la raó:


"(...) Un cop revisats els plans d'estudi corresponents s la Llicenciatura de Pedagogia, a la Llicenciatura de Psicopedagogia i al Grau en Pedagogia, es constata que el professorat que disposi d'aquestes titulacions pot impartir l'especialitat de Formació i Orientació Laboral (505) del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari.

(...)Estimar el recurs de reposició interposat pel senyor Josep M. Elias i Costa, en representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, contra la Resolució ENS/1501/2011, (...) i en conseqüència modificar-la."


El Pedagog/a i el Psicopedagog/a s'incorporen a l'especialitat de FOL. Així mateix, i tal i com es demanava també al Recurs, s'incorporarà la titulació de Grau de Pedagogia a totes les especialitats de la Borsa d'Interins, on hi figura el pedagog/a

La força del col·lectiu col·legial i el seu recolzament constant ho ha fet possible.


Més que mai, Salut i Pedagogia!


Josep M. Elias

President


RESPOSTA RECURS DE REPOSICIÓ 17/11/2011>>>El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ha presentat un Recurs de Reposició contra la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, publicada al DOGC en data de 23 de juny de 2011 per la Consellera d’Ensenyament.


En el Recurs, s’ha demanat la inclusió del GRAU DE PEDAGOGIA en les diferents especialitats, on està present la llicenciatura de Pedagogia i les llicenciatures homologables a la de Pedagogia, actualitzant així les titulacions amb la tipologia dels nous Graus de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els Graus de Pedagogia, a Catalunya, es van iniciar en la Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, en el curs 2009-2010, i la primera promoció de Graduats en Pedagogia serà el 2013.

També al Recurs, un cop més, s’ha demanat la inclusió de les llicenciatures de PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA, a l’especialitat de FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL, vella reivindicació que encara no ha vist la llum, tot i les demandes sobradament justificades per part dels col·legis professionals de pedagogia i psicopedagogia i també per part del Consejo de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de l’Estat espanyol.

Es tornen a evidenciar les raons pel que els pedagogs i psicopedagogs, són professionals amb la competència professional i la formació acadèmica adient, i per tant de ple dret, per ser inclosos entre les titulacions que poden impartir l’especialitat 505 - Especialitat Formació i Orientació Laboral, de la Borsa d’Interins, de les que destaquen:

Que des del Consejo de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos s'ha adreçat una consulta al Director General de Formación Profesional, que indiquen que: "no existeix cap limitació per a què el pedagog i el psicopedagog accedeixi a aquesta especialitat”.

Que s'ha adreçat carta al Departament d'Ensenyament, que corrobora la no existència de limitació dels llicenciats de pedagogia i psicopedagogia per impartir l'especialitat FOL.

Que fora del sistema educatiu tant pedagogs com psicopedagogs desenvolupen la tasca de Formació i Orientació Laboral, sent dos de les titulacions de preferència que el Servei d’Ocupació de Catalunya, prescriu entre els professionals que han d’intervenir en programes d’ocupació, com per exemple els “Itineraris Personalitzats d’Inserció” (RESOLUCIÓ, TRE/904/2009, de 24 de març, (DOGC Núm. 5356 – 8.4.2009)

És paradoxal que, d’una banda, no existeixi limitació per a què pedagogs/gues i psicopedagogs/gues es presentin a les oposicions de cossos docents per a l’especialitat de FOL, manifestat per les administracions públiques competents, i, d'altra, que no estiguin inclosos entre les titulacions que poden impartir l’especialitat en l’accés a la Borsa d’Interins, borsa que depèn de les mateixes administracions.

RECURS DE REPOSICIÓ 18/07/2011>>>


Data de publicació: 17/11/2011