INICI

Formació i Orientació Laboral

Des del inicis del COPEC, s’ha reivindicat davant del Departament d’Ensenyament l’accés dels llicenciats en pedagogia i psicopedagogia a impartir l’especialitat de Formació i Orientació Laboral (FOL)  a l’ensenyament secundari de formació professional.

Aquesta reivindicació no ha estat només a Catalunya, sinó que el Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears (COPPIB) i el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana (COPPCV), també han posat al descobert aquest greuge comparatiu amb d’altres titulacions en les seves CCAA.

Els òrgans de Govern de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, sempre han al·legat que la limitació obeïa a una legislació de caràcter estatal a la que havien de respectar.

 

El Pro-Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogogs y Psicopedagogos, constituït a València pels tres col·legis professionals de l’Estat espanyol, ha elevat una nova reivindicació per l’accés als professionals de la pedagogia i psicopedagogia a l’especialitat de Formació i Inserció Laboral. Professionals que tenen una reconeguda preparació acadèmica en Orientació Educativa i que, a més, tenen una important trajectòria com a orientadors i inseridors laborals, fora del sistema educatiu, desenvolupant itineraris individualitzats d’orientació i inserció a diferents col·lectius, en l’àmbit de l’ocupació.

 

La demanda es va fer aquest cop al Director General de Formación Profesional, Sr. Miguel Soler Cano, del Ministerio de Educación. La resposta no s’ha fet esperar:

en el caso de la atribución de los módulos FOL y Empresa e iniciativa emprendedora, la especialidad exigida es la de Formación y Orientación Laboral de los cuerpos de Enseñanza Secundaria y Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Para concurrir al citado sistema de ingreso no hay limitación alguna ni a pedagogos ni a psicopedagogos, ya que cumplen la condición de licenciados, tal y como se ha expuesto en el párrafo anterior.”


Ara ens toca a cada Col·legi Professional de Pedagogia i Psicopedagogia, demanar a l’òrga autonòmic corresponent, que apliqui la normativa estatal i procedeixi a desbloquejar la limitació d’accés a FOL als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.

 

El COPEC, per la seva banda, ja ha cursat aquesta petició al Director General Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Sr. Melchor Arcarons Rua, amb la confiança que esmeni aquest greuge comparatiu a què estan sotmesos pedagogs i psicopedagogs i puguin accedir de ple dret a l’especialitat de Fomació i Orientació Laboral de l’ensenyament de Formació Professional.