Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Voluntaris/Voluntàries | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

Voluntaris/Voluntàries

COPEC SOLIDARI, per mitjà del Grup de Treball Pedagogs Sense Fronteres (GTPSF), posa a disposició de col·legiats/des i estudiants associats/des la Borsa de Voluntariat i fa la intermediació entre les demandes de voluntariat de les entitats col·laboradores (ENL i ONG), i els col·legiats/des i estudiants associats/des que desitgen fer tasques de voluntariat.

INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE VOLUNTARIAT:

 • Cal ser col·legiat/da o estudiant associat/da.
 • Omplir el formulari d’alta a la Borsa de Treball.

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT:

 • COPEC SOLIDARI fa la difusió de les demandes de voluntariat, entre els col·legiats/des i estudiants associats/des inscrits/tes a la Borsa de Voluntariat i Borsa de Treball.
 • Les demandes de voluntariat seran visibles a la web, conjuntament amb la llista de les ofertes de treball, amb el signe: BV-0000/0000 (Borsa de Voluntariat- número de demanda/any)
 • Els col·legiats/des i estudiants interessats/des en una demanda de voluntariat hauran de fer la inscripció corresponent.
 • Els candidats/tes preseleccionats/des, seran avisats/des per l'ENL o ONG demandant de l'oferta de voluntarait. 
 • No es faciliten les dades de les organitzacions (ENL, ONG...) que fan les demandes de voluntariat.
 • COPEC SOLIDARI, només difondrà les demandes de voluntariat adequades als perfils de pedagogia i psicopedagogia
LES ENL I ONG, COL·LABORADORES AMB LA BORSA DE VOLUNTARIAT ES COMPROMETEN A:
 • Que les dades consignades en el document de compromís que formalitzen amb COPEC, són certes i declara que és entitat degudament registrada [1]
 • Que les demandes de voluntariat i/o de cooperació que promoguin, són sense finalitats polítiques, religioses i/o econòmiques.
 • Que es garanteix, com a mínim, l’allotjament i manutenció dels voluntaris i/o cooperants que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència.
 • Que la ENL o la ONG, disposa d’una assegurança d’Accident i de Responsabilitat Civil, que cobreix al voluntari/a i/o cooperant i les accions que porti a terme.
 • Que tractaran les dades de caràcter personal del voluntari/voluntària i/o cooperant, només per la finalitat de la demanda de voluntariat i/o cooperació que s’ha publicitat, segons la normativa vigent.[2]
 • Que el voluntari/voluntària i/o cooperant, se li lliurarà un Certificat de la seva col·laboració on hi consti la tasca desenvolupada i el període de la col·laboració.
 • Indicaran el resultat del procés de selecció dels candidats, de la Borsa de Voluntariat, inscrits en la demanda de volutariat.

COPEC SOLIDARI aplica el principi d’igualtat en la difusió de les demandes de voluntariat i no fa discriminació per motius de gènere, edat o cultura.


COPEC SOLIDARI es reserva el dret de no fer difusió d’aquelles demandes de voluntariat que consideri inadequades pel perfil professional del pedagog/a i psicopedagog/a.

Les relacions de voluntariat entre l’organització contractant i el col·legiat/da o estudiant associat/da, han d’estar subjectes a la legislació vigent, i a ella s’han de remetre, les parts implicades, en cas de qualsevol incidència.

Per dubtes, suggeriments o informacions,... contacteu amb COPEC SOLIDARI

________________________________

[1] Segons la normativa vigent i al  registre d’entitats sense afany de lucre de l Departament de Justícia.


[2] De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal