Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PUNTS BÀSICS PER UNA ESCOLA CATALANA, LAICA I AMB QUALITAT PEDAGÒGICA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

PUNTS BÀSICS PER UNA ESCOLA CATALANA, LAICA I AMB QUALITAT PEDAGÒGICA

PUNTS BÀSICS PER UNA ESCOLA CATALANA, LAICA I AMB QUALITAT PEDAGÒGICA

Davant l’anunci del Consell de Govern del 21/5/2013, de convocar una reunió amb la Comunitat Educativa i les formacions polítiques, per l’aprovació del projecte de llei d’educació pel Consell de Ministres del 17/5/2013, que posa en perill el model d’escola catalana, el model d’immersió lingüistica, i envaeix les competències que en matèria educativa té la Generalitat, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya corporació de dret públic que representa la pedagogia a Catalunya i com a part de la societat civil, fa arribar al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament, els punts bàsics en què considera hauria de basar-se una escola catalana, laica i amb qualitat pedagògica.

Sobre l'educació pública i universal

 • És constitutiva d’una societat democràtica, que ha de contribuir a la justícia social, al compromís i la responsabilitat compartida de tota la ciutadania.
 • Promou la igualtat d’oportunitats, essent la igualtat i l’equitat un dret inherent en les societats democràtiques.
 • Fomenta i esperona el talent allà on es trobi, facilitant la mobilitat social.
 • Permet l'accés a la cultura i a la participació comunitària, promovent el creixement de les persones en el seu sentit més ampli d'humanitat, i la construcció d'una societat de valors.
 • Ha d’estar dotada dels recursos econòmics i humans necessaris per a l'aplicació de metodologies pedagògiques adequades per a l’educació integral i de qualitat.
 • Ha d’evitar la segregació d'alumnat per raó de cultura, creences i/o característiques socioeconòmiques, apostant per la diversitat en els centres educatius, que proporcioni veritables situacions d'integració i solidaritat entre l'alumnat.
 • Ha d’incorporar al pedagog/a en totes les etapes educatives per vetllar per la qualitat pedagògica en els processos curriculars, metodologies, unitats didàctiques, atenció a la diversitat,...
 • Amb suport pedagògic a l'equip docent, atenció a les necessitats educatives específiques i especials de l'alumnat i promoció de la implicació de llurs famílies en el procés educatiu.

Sobre la immersió lingüística, com a estratègia fins ara contrastada

 • El model lingüístic català a les escoles està reconegut arreu i gaudeix de l’acceptació social perquè facilita l'aprenentatge de la llengua i la socialització dels nouvinguts amb les persones del país.
 • És una llengua cooficial reconeguda i cal respectar les competències que en matèria d'educació té el Govern de la Generalitat, és un model a seguir, que no discrimina la llengua castellana.
 • Enriqueix el teixit humà, cultural i intel·lectual dels seus parlants i per extensió dels ciutadans del món. Salvaguardar el seu ús i aprenentatge és un signe democràtic, d’amplitud de mires i de respecte a la identitat i a la diferència.
 • El català no discrimina en tant que la llei de política lingüística, no s'ha arribat a aplicar en la totalitat d’àmbits socials, com per exemple en el cinema en català, tribunals de justícia, els serveis d'atenció al públic... A dia d'avui el català no està normalitzat com hauria d'estar.
 • Ni Catalunya ni els catalans han discriminat per raó de llengua, atès que conviuen amb cultures molts diverses i cohabiten perfectament amb el castellà, tant de l'Estat espanyol com de Llatinoamèrica.

Sobre l'educació laica, absència de cap tipus de religió, defensant l’educació per la ciutadania

 • La Constitució de l'Estat Espanyol defineix l'Estat com a laic, i l'Estatut defineix Catalunya com a laica, en conseqüència i per coherència l’educació ha de ser laica.
 • Una educació laica és pròpia de les democràcies, on hi ha llibertat de culte, i que permet un procés d’ensenyament i aprenentatge en llibertat.
 • L’educació ha de promoure, els valors universals de solidaritat, convivència, tolerància, respecte. Valors comunitaris, identitaris però coneixent i respectant les altres creences i cultures diferents a la pròpia.
 • Els objectius bàsics de l’educació són que les persones adquireixin els recursos i habilitats, és a dir, que desenvolupin llurs competències per tal d’arribar a ser ciutadans/es actius/ves.

Sobre l'autonomia de centres, un currículum que respecti el procés personal i individual de l’alumne i les avaluacions

 • La uniformització i la rigidesa condicionen i van contra natura. Cal acceptar la diferència i la seva atenció com a especificitat que permet i obliga a l’adaptació mútua. L’educació per ser justa i democràtica ha de tenir en compte la diferència.
 • Les CCAA han de tenir la màxima competència en educació, el que comporta la mínima intervenció estatal en els currículums de totes les etapes, alhora l'administració autonòmica ha de donar la màxima flexibilitat i autonomia als centres educatius per tal d’adaptar-se al context.
 • És cabdal i un principi democràtic, respectar l'autonomia de centres, per poder diversificar el currículum segons els ritmes d'aprenentatges i necessitats de l'alumnat. El currículum de totes les etapes s’ha d’adaptar als alumnes, no pas a l’inrevés.
 • L’avaluació contínua permet comprovar el procés i evolució de cada alumne, reforçant i adaptant les matèries als més endarrerits o amb més dificultats d'aprenentatge, i als més capdavanters. Promovent i desenvolupant les potencialitats de cada alumne, perquè tots i totes puguin arribar al final de l'etapa amb els procés assolit.
 • Si el procés d'ensenyament-aprenentatge és significatiu, motivador, interessant, ... l'alumne aprèn perquè s'implica en el procés, és aquí on s'han de posar els esforços.
 • Això demana ràtios més petites, co-docència en les aules que ho precisin. Un cos docent motivat, preparat, amb recursos i sobretot, amb suport pedagògic. Amb una atenció especial als pares per a què col·laborin amb el procés d'ensenyament-aprenentatge del seu fill/filla.


Aquests punts són només la punta de l’iceberg i que precisa d’una reflexió pedagògica i debat amb profunditat amb la societat civil i els agents socials i educatius, que permeti cimentar i preservar el model d’escola catalana.

 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya manifesta novament, el seu suport i col·laboració al Govern de la Generalitat i, en especial al Departament d’Ensenyament, en aquelles mesures que emprengui el Govern per preservar el model educatiu català.

 

Junta de Govern
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
25 de maig de 2013


Data de publicació: 28/5/2013