Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Grup de Treball de Mediació: trobada col·legial <br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Mediació

Grup de Treball de Mediació: trobada col·legial

Em plau convocar-te a una reunió de totes les persones mediadores o interessades en l’àmbit de la mediació del col·legi, el proper dia 20 de novembre, a les 17:30h, a la seu del COPEC (Av. Mistral, 20 bis, entl. 2a) amb el següent orde del dia:

 

- Formació necessària per mantenir l’acreditació davant el CMDPC i dates límit.

- Necessitats formatives dels assistents en aquets àmbit.

- Persones interessades en el grup de treball i objectius del mateix.

- Precs i preguntes.

 

Es prega confirmació de l’assistència.

 

D’altra banda, recordar a tothom que el proper dia 15 de novembre acaba el termini per, segons el reglament, habilitar-se segons els següents supòsits (a tenir en compte especialment per psicopedagogs/psicopedagogues que hagin fet una formació homologada per la llei 1/2001 de 15 de març de mediació familiar de Catalunya):

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera

 

Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat de les persones admeses en el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil, diferents del dret de família

 

Les persones mediadores incloses en el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil, diferents del dret de família, a l’empara de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, implantat per la Resolució JUS/196/2010, de 28 de gener, que hagin acreditat l’assistència a les sessions formatives del Programa poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat, segons el camp de l’especialització acreditada, a partir

de la entrada en vigor d’aquest Decret i durant el termini d’un any.

 

Segona

 

Incorporació al Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar de les persones que hagin realitzat una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya

 

Les persones que, reunint els requisits que estableix la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, acreditin una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, i l’Ordre JUS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut i el procediment d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació familiar, disposen d’un període d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per demanar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar.

 

Tercera

 

Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret

privat

 

Les persones mediadores inscrites en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que acreditin documentalment haver realitzat i superat els cursos especialitzats de mediació en els àmbits del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els continguts establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat, d’acord amb el seu camp d’especialització, dins del termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

----------------------------------------------

 

Per qualsevol dubte, a la vostra disposició.

 

Josep A. Armengol i Medina

Vocal de la Junta de Govern

Coordinador del Grup de Treball de Mediació

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

www.pedagogs.cat  

 

Data de publicació: 12/11/2013