Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Codi de Deontologia | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Documents normatius > Codi deontologia

Codi de Deontologia

CODI DE DEONTOLOGIA

PREÀMBUL

El Col·legi Ofiaicl de Pedagogia de Catalunya  es proveeix  d’un codi deontològic, un codi de conducta guiat per valors ètics. L’ètica de màxims en una societat democràtica pluralista té caràcter personal basat en la llibertat de consciència. No té cap consistència parlar d’ètica natural o d’ètica universal però encara esdevé més fràgil el reduccionisme del subjectivisme moral. Som els humans qui establim valors que puguin guiar la nostra vida per tal que puguem prendre decisions i donar respostes d’alçada humana. I els qui ens dediquem a la pedagogia amb diferents perfils professionals, hem de recordar que la consciència es construeix socialment en la infància, a partir de cada entorn geogràfic cultural, que evoluciona amb l’experiència personal i que es reconstrueix col·lectivament en cada temps històric en els processos d’hominització de cada generació.  

Front a l’ètica personal tenim la necessitat d’acordar una ètica social de mínims que tots hem de respectar, el mínim denominador comú resultant de l’ètica necessària quan hem de donar respostes científiques, tecnològiques o professionals. (Pensem per exemple en bioètica i ètica mèdica, ètica de l’economia, ètica de l’empresa tecnològica, ètica dels mitjans de comunicació...). La millor manera d’arribar a l’ètica de la professió és col·legial, en diàleg interpersonal: allò que honestament i de comú acord consideren irrenunciable avui en l’exercici de la professió. El diàleg amb col·legues de la professió ens allibera també del pes excessiu d’haver de decidir personalment assumptes complexos amb les conseqüències que se’n poden derivar.

El codi deontològic és diferent de les normes d’acció professional de caràcter científic i tècnic que han de guiar les bones pràctiques i que podem tenir en d’altres documents que es van actualitzant. El codi deontològic ateny el sentit de l’acció i la dignitat del destinatari de l’acció, en el nostre cas persones però també podrien ser animals i la natura tota, l’habitacle comú de tots els humans d’avui i de l’avenir.

Des de la constitució del Col·legi de Pedagogs l’any 2002 han estat presents els compromisos ètics amb la professió i la societat. Van prendre forma al codi de deontologia l’any 2006 i ara amb la perspectiva del temps, hem procedit a afinar-lo per respondre millor a la realitat i per donar-li un format més comunicatiu. Els pedagogs i psicopedagogs que compartim coneixement hem anat explorant diversitat de perfils professionals que amplien els originaris de l’educació i la docència. Els professionals de la pedagogia  s’han fet presents en activitats sòcio-pedagògiques d’àmbits com ara animació i lleure sigui infantil, juvenil, o amb gent gran i molt gran; en serveis personals, d’atenció a la salut i psicopedagògics; en formació laboral i permanent a l’empresa; en institucions de justícia i protecció a la infància; en museus, departaments d’art i cultura; en educació de carrer i dinamització comunitària; en mitjans de comunicació; és a dir, en diversos àmbits socials i culturals.

Aquest Codi de Deontologia s’ajusta a allò que preveu la “LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals”, pel què fa a drets i deures (art. 8), a intrusisme professional (art. 11)  i a exercici ocasional d’una activitat professional (art. 14). El projecte ha estat estudiat i elaborat per la Comissió de deontologia segons que es  preveu als Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, reconeguts per la “

RESOLUCIÓ JUS/1664/2010, de 25 de maig, Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya”. Fou lliurat a la Junta de Govern que el va prendre en consideració i el va exposar a consulta dels col·legiats durant trenta dies del mes de juny de 2013 aplegant algunes observacions que han estat ulteriorment considerades per la Comissió deontològica. 

El codi s’estructura en sis àmbits que puguin ser clars a tothom. PRINCIPIS d’ordre ètic reconeguts en la nostra societat. PROFESSIÓ que situa els deures en les accions més habituals. PERSONES on s’afirmen i comprometen deures personals. PROFESSIONALS que acorden els deures que ens devem uns professionals als altres. ORGANITZACIONS atès que s’ha de ser lleial a les empreses i institucions sens perjudici dels deures. SOCIETAT atès el valor que la professió té per al conjunt social i que hem de realimentar.

PRINCIPIS

 

Els professionals

de la pedagogia,

fem nostres els

següent principis:

01   Democràtics. De la societat democràtica: llibertat, igualtat, fraternitat i molt particularment la llibertat de consciència que compromet al respecte de la cosmovisió i sentit de la vida de cada persona.

02   Respecte actiu. Observar sempre una distinció clara entre les pròpies opcions de vida i les opcions de les persones ateses sobre les que no emetrem judicis de valor.

03   Responsabilitat. Respondre dels propis actes professionals i dels previsibles conseqüències directes i també indirectes. 

04   Confidencialitat. La informació privada coneguda en l’exercici queda sotmesa al secret professional. No pot ser donada a conèixer sense consentiment de l’interessat, llevat que se’n pogués derivar un perjudici greu i irreparable per a ell mateix o per a d’altres. Comporta tenir cura de la documentació que conté informació personal, preservant la reserva necessària i la privacitat de les comunicacions. La  praxi professional ha de garantir la confidencialitat de l’interessat.

05   Objecció de consciència. Dret personal a abstenir-se d’actuar motivat per les pròpies conviccions ètiques, filosòfiques o religioses, tot justificant el seu perquè. Si l’objecció de consciència comporta un incompliment contractual, cal que el professional objector s’assessori i valori les possibles conseqüències. (1)

PROFESSIÓ

 

L’exercici

professional

comporta

coneixement,

decisió i acció.

 

Els professionals

de la pedagogia,

ens comprometem a...

06   Actuar amb bases científiques i criteris d’acció tècnica especialitzada (pedagògica i metodologies pròpies) coincidents amb el conjunt de professionals i expressats en documents i publicacions reconegudes.

07   Mantenir l’autonomia d’acció professional per donar resposta a les necessitats educatives i aspiracions de persones o grups en els seus entorns específics i amb els seus recursos. Defugir la subordinació a interessos comercials, a pressions polítiques o actuar per interès de fama.  Tenir present que la finalitat última de l’acció pedagògica és contribuir al desenvolupament i creixement de les persones, grups i comunitats.

08   Realitzar l’acció professional amb la retribució que correspongui a la vista de tarifes convingudes habituals, segons complexitat i dedicació. En cap cas hem de mantenir una actuació innecessària per l’exclusiu afany de lucre.

09   Elaborar informes, dictàmens o peritatges d’expert sobre la base de la veracitat, amb respecte a la confidencialitat i en cap cas subordinat a interessos de part. En actuacions per ordre judicial o per control administratiu, tenim el deure d’informar la persona de les atribucions i conseqüències que se’n poden derivar.

10  Protegir-se professionalment davant conductes impròpies contra el professional: injúries, assetjaments... a través de qualsevol mitjà sigui verbal, escrit o xarxes socials. Cercant suport al Col·legi Oficial de Pedagogia o altres grups professionals de referència. (1)

PERSONES

 

Els professionals

de la pedagogia,

donem tota la

preferència a les

persones i per això

defensem...

11   El valor, dignitat i respecte de tota  persona amb independència del seu origen, condició social, capacitat mental, estat físic o de salut, orientació sexual i opció ideològica o religiosa.

12   L’acció pedagògica o psicopedagògica a les persones, siguin individus, famílies, comunitats, grups d’interès o agrupacions socials.

13   El deure de proporcionar a les persones ateses la informació sobre els seu drets, oportunitats i impediments, recursos i programes disponibles. També informar-los dels seus deures i obligacions en la nostra societat.

14   L’actuació i aplicació d’instruments professionals que els podem oferir sempre amb el consentiment de la persona i en el seu cas de qui la representa.

15   La seva protecció en situacions d’evident patiment i de violència a menors o a adults, comunicant-ho per iniciativa pròpia als organismes de protecció establerts legalment.

PROFESSIONALS

 

Acreditar-se com a

professionals

de la pedagogia

i actuar amb d’altres

professionals ens

compromet a

16   Actuar amb relació d’igualtat amb d’altres col·legues sens perjudici de jerarquia tècnica, el major coneixement i experiència davant d’un assumpte.  Actuar amb criteri i  independència de la relació funcional o jeràrquica que s’ocupi en una organització.

17   Compartir els coneixements científics i professionals, contribuir al treball en equip incloses les possibilitats de treball en xarxa,  en benefici dels ciutadans i per a millora professional.

18   Compartir la informació imprescindible amb transparència preservant la intimitat de la persona. Coordinar les actuacions quan diversos pedagogs, psicopedagogs o d’altres professionals actuen amb una mateixa persona o grup.

19   Centrar les possibles discrepàncies en l’actuació les quals es poden discutir en fòrums professionals però en cap cas s’ha d’arribar a injúria personal i a desprestigi públic. Recórrer a la intervenció del Col·legi si es considera que hi ha incorrecta actuació.

20   Consultar d’altres col·legues o professionals si es considera necessari per millorar amb l’actuació conjunta. En aquest cas, sempre amb consentiment de la persona afectada o coneixement de l’organització en la què actua.

21   En informes, peritatges i dictàmens deixar clara la identitat de qui ho emet així com la fonamentació tècnica i referenciar les fonts d’informació alienes.

ORGANITZACIONS

 

Els professionals

de la pedagogia,

vinculats a

empreses,

institucions o

entitats tenim el

deure de

22   Complir les normes de les organitzacions en les que prestem la dedicació sens  perjudici de complir els deures professionals.

23   Desenvolupar l’acció amb la màxima eficàcia, segons els principis i finalitats de l’organització d’acord amb el codi deontològic. Contribuir a la millora i al canvi que calgui amb la nostra formació científica i professional.

24   Establir relacions humanes i gratificants amb els col·laboradors i l’equip de treball,  amb independència del perfil professional i de la jerarquia tècnica i funcional de cadascú.

25   Contribuir a la revisió o nova definició de perfils professionals atès que les organitzacions estan necessàriament en procés de canvi per ajustar-se a les necessitats de les persones en els contextos socials canviants.

SOCIETAT

 

Davant la societat ,

els professionals

de la pedagogia,

col·legiats

procurarem

26   Contribuir a la millor funció d’agents socioeducatius i culturals: les famílies, les comunitats, els mitjans de comunicació, les empreses de lleure, les empreses de producció i serveis, a través de l’acció pedagògica fonamentada científicament.

27   Exercir la professió amb dimensió investigadora per tal de contribuir a millorar el coneixement professional a partir d’una pràctica reflexionada i col·legiada.

28   Difondre la imatge social del pedagog i psicopedagog a través de publicacions professionals, d’articles de difusió general als mitjans de comunicació i de publicitat honesta i rigorosa.

_________________________

NOTES

(1) Codi Deontològic en revisió per la IV Comissió de Deontologia del període 2022-2026.

Elaborat per la Comissió de Deontologia, formada per Martí Teixidó, president, Dolors Prats, secretària, i les/els vocals Violeta Núñez, Albert Lacruz, Pilar Lleonart i  Pilar Roca, amb data 21/11/2013, un cop valorades les aportacions de la participació col·legial a la proposta de revisió del Codi de Deontologia 

En el decurs del text del Codi, i per tal de facilitar-ne i agilitar-ne la lectura, s’utilitzarà el genèric masculí «Pedagog o Pedagogs» i «Psicopedagog o Psicopedagogs» com a tractament de la realitat plural que aglutina el col·lectiu de Pedagogs, Pedagogues, Psicopedagogs i Psicopedagogues a qui va adreçat aquest Codi.

Els deures segueixen una numeració correlativa única per tal de poder citar-los, i alhora queden ubicats en un dels àmbits per poder recordar-los. Per això mateix s’ha optat per un codi breu, brevíssim. Confiem que sense haver de modificar-lo podem fer explicitacions o concrecions necessàries amb relació a l’actualitat social. És possible que amb el temps, alguns dels acords esdevinguessin innecessaris i podrien ser derogats pel mateix òrgan sense necessitat de modificar l’estructura del codi.  El redactat segueix un format declaratiu assertiu en cada àmbit i cada deure es concreta en un verb de conducta en infinitiu llevat dels principis i valors que s’expressen amb nom substantiu. En tot cas, la declaració inicial és de caràcter personal amb expressió coral i per això té forma verbal de primera persona del plural. Volem així subratllar el sentit ètic de compromís personal en l’exercici de la professió  amb la seguretat i confiança d’haver-ho decidit de manera col·legiada.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya està atent a la diversitats de perfils professionals que responen a noves necessitats personals i socials. Aquests perfils són identificats al document  FUNCIONS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A, actualitzats a partir de l’Observatori de Perfils Professionals del COPEC  http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1511&i=ca 


Aquest CODI DE DEONTOLOGIA, ratificat en la Junta de Govern del 14/12/2013,  és una revisió  i substitueix el CODI DE DEONTOLOGIA del 2006

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTORIA

Drets exclusius d’edició:

© COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

Av. Mistral, 20 bis, entl. 2. 08015 Barcelona

Tel. 93 2177799 – Fax 93 292 95 08 - copec@pedagogs.cat - www.pedagogs.cat

Els continguts poden ser reproduïts, citant-ne la font.


Data de publicació: 16/12/2013