Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com El futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l´administració local<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

El futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l'administració local

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, representat per Montserrat Juanpere, Vocal de Social, va assistir el passat divendres dia 30 de gener, a la jornada “El futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l’administració local”, celebrada a la Sala d'Actes del COACB (Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona), organitzada per TSCAT, CEESC i COPC, amb la col·laboració de COPEC, COLPIS i Intercol·legial.

La jornada, que girà al voltant de l’aplicació de la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), va despertar moltes incògnites respecte als efectes de la seva aplicació que es varen analitzar de forma crítica, suscitant alhora altres inquietuds per la continuïtat de l'actual sistema de serveis socials. 

Els canvis més rellevants que estableix aquesta llei pel que fa a la prestació del serveis socials són:

a) La transferència de les competències de serveis socials bàsics a les Comunitats Autònomes i a les Diputacions, reduint la competència dels municipis a l'avaluació i informació de situacions de necessitats socials i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

b) La priorització de la gestió privada.

c) El control financer i pressupostari dels serveis, per no posar en risc la sostenibilitat financera dels municipis.

d) La supressió de les entitats locals d'àmbit inferior al municipal.

Des d'un punt de vista legal, la LRSAL ha introduït factors d'incertesa en l'àmbit dels serveis socials; els canvis reals de la llei són molt escassos i, per últim, el problema principal és el finançament.

Des d'una perspectiva econòmica, es busca la sostenibilitat financera futura mitjançant molta normativa i control a través de 4 principis:

  • Principi d'estabilitat pressupostaria. 
  • Principi de la regla de la despesa pel que totes les administracions públiques han d'aprovar un sostre màxim de despesa.
  • Principi de no superar el 75% d'endeutament. 
  • Període mig de pagament no superior a 30+30 dies per pagar. 

Si s’incompleix algun d’aquets principis s’aplica el Pla d’Estabilitat Financera, que consisteix en actuar sobre ingressos i/o despeses futures en un termini d’un parell d’anys.

Tot això, provoca unes conseqüències, entre elles també de tipus laboral: per exemple, que el personal dels consorcis no tenen garantida la seva continuïtat. En moments de crisi els serveis socials haurien d'augmentar, ja que això suposaria una inversió social i per tant, més ocupació i més llocs de treball.

Una vegada feta tota aquesta controvertida anàlisi, també es va fer un repàs històric dels serveis socials municipals i es va concloure amb una sèrie de reflexions i conclusions:

  • El restabliment de l'equilibri financer es fa a traves de “retallades”, que es tradueix en menys serveis propis.
  • Els drets socials per tant depenen de si qui els presta té diners o no, podent crear diferencies substancials en el territori.
  • La crisi social és, avui en dia, més greu que mai.
  • La LRSAL afecta a la cohesió social.
  • Hi ha una tendència a privatitzar el sector dels serveis socials.

Els nombrosos assistents van poder sentir les diferents exposicions dels ponents, molts dels quals van alertar sobre els efectes de l'aplicació d'aquesta Llei.  


Data de publicació: 6/2/2015