INICI > Col·legia´t > Col·legiació > Com col·legiar-se?

COM COL·LEGIAR-SE

LES SOL·LICITUDS DE COL·LEGIACÓ I LES AFILIACIONS D'ESTUDIANTS

ES GESTIONARAN AL SETEMBRE

SI NECESSITES COL·LEGIAR-TE I NO POTS ESPERAR, 

FES-NO-HO SABER A CONTACTAR AMB EL COPEC


El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, acull i col·legia a: LLICENCIATS/DES i DOCTORATS/DES en: PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA i GRADUATS/DES en PEDAGOGIA.

En aquest sentit, podràs presentar la SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ, si tens els estudis -llicenciatura (de qualsevol dels seus plans d'estudis), grau o doctorat- en PEDAGOGIA o -llicenciatura o doctorat-  en PSICOPEDAGOGIA.

Per a la col·legiació amb DOCTORAT, a partir de la Llei 4/2007, que modifica la Llei 6/2001, d’universitats («BOE» 89, de 13-4-2007), es podrà presentar la sol·licitud de col·legiació dels DOCTORATS cursats en les FACULTATS D'EDUCACIÓ (o equivalent). La seva acceptació estarà subjecta a la revisió i valoració, per part del COPEC, del PROGRAMA DE DOCTORAT.

Si ets ESTUDIANT del grau de Pedagogia pots associar-te com a pas previ a la col·legiació.

ESTATUTS DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

  • Article 2.1.1. Dret d'incorporació al Col·legi. Es poden col·legiar totes aquelles persones que: a) Acreditin haver obtingut la titulació corresponent a la llicenciatura o el doctorat en pedagogia o qualsevol altra que hi hagi estat homologada o hagi estat declarada equivalent d'acord amb la legislació vigent. També, aquelles persones que justifiquin tenir la titulació corresponent al doctorat o llicenciatura en psicopedagogia, en el moment i amb les especialitats que s'assenyalen en la Llei de creació del Col·legi, i amb les condicions que s'estableixin en aquests Estatuts i en les normes que els desenvolupin.
  • Article 2.1.4. Acord d'admissió de la incorporació. La Junta de Govern prendrà l'acord d'admissió o denegació de la col·legiació en el termini màxim de quaranta dies naturals de la presentació de la sol·licitud corresponent. (1)

(1) Excepcionalment es podrà considerar la col·legiació provisional i anticipada a la data de Junta prevista, justificada per motius professionals i prèvia sol·licitud per correu-e.

PROCEDIMENT

(2) En cas de devolució dels rebuts emesos d'alta i/o quota col·legial, s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte del COPEC l'import retornat més les despeses bancàries que ocasioni la devolució.

SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ

QUOTES

GRADUATS 2020

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

DIRECTORI PROFESSIONAL D'ESPECIALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES

BORSA DE TREBALL COPEC 

Data de publicació: 1/1/2020