Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com IRPF - DEDUCCIÓ DE LES QUOTES COL·LEGIALS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

IRPF - DEDUCCIÓ DE LES QUOTES COL·LEGIALS

IRPF  - Deduïbilitat de les quotes col·legials [1]:

Per tractar el tema, hem de diferenciar si el col·legiat es treballador per compte aliè, o treballador per compte propi (autònom):

A.-) En el supòsit d'obtenció de rendiments del treball com a treballador per compte aliè, les quotes col·legials seran deduïbles en les següents condicions:

1.- L'Article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, diu que tindran la consideració de despeses deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes institucions.

2.- L'Article 10 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, indica que seran deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a l'exercici del treball, en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes institucions, amb el límit de 500 euros anuals.

B.-) En el supòsit de treballador autònom que obté els rendiments com a activitat professional en estimació directa, les quotes abonades als col·legi professional, s'imputaran per al càlcul de rendiment net de la seva activitat, com a despesa fiscalment deduïble sense límit d'import .

Les quotes col·legials hauran de finançar exclusivament serveis que presta el Col·legi relacionats directament amb l'activitat desenvolupada pel col·legiat. En aquest supòsit no s'especifica que les quotes col·legials siguin obligatòries, només que puguin considerar afectes a l'activitat econòmica.

Els requisits i les condicions que amb caràcter general han de complir les despeses per tenir la consideració fiscal de deduïbles són els següents:

- Que estiguin vinculats a l'activitat econòmica desenvolupada. És a dir, que siguin propis de l'activitat.

- Que es trobin convenientment justificats.

- Que es trobin registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques.


Per a més informació CONTACTAR AMB EL COPEC


[1] Informació facilitada per l’assessoria fiscal Berea, del Col·legi de Pedagogs de CatalunyaData de publicació: 11/5/2015