INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Empresa

CANVIS EN LES RETENCIONS D'IRPF

Canvis en les retencions a partir del 12 de juliol [1]:

A partir del 12 de juliol s'han introduït canvis en els tipus de retenció aplicables durant l'any 2015 

  • Rendes d'activitats professionals i per impartir cursos: els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un tipus fixe de retenció del 15% (el 7% a l'inici d'activitat i els dos següents). Apunt. La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins l'11 de juliol de 2015 es manté en el 19% (el 9% en cas d'inici d'activitat) 
  • Lloguers, rendiments del capital mobiliari i altres rendiments fins ara sotmesos a una retenció del 20%: quan l'obligació te retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015, el tipus de retenció es fixa en el 19,5%. Apunt. En cas de que l'obligació de retenir hagi nascut abans de tal data, el tipus aplicable segueix sent del 20%. 
  • Administradors: El tipus general de retenció aplicable durant tot l'any 2015 es manté en el 37%. Apunt. En cas d'administradors d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el tipus de retenció és del 20% fins l'11 de juliol de 2015 i del 19,5% a partir d'aquesta data. 
  • Rendes del treball: s'ha establert una nova taula per al càlcul de retencions, que és aplicable per als rendiments que es satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015:

Base retenció (Fins a) Cuota Resta base (Fins a) Tipus aplicable

 0,00

 0,00

12.450,00 19,50%
 12.450,00  2.427,75 7.750,00 24,50%
20.200,00 4.326,50
13.800,00
30,50%
34.000,00 8.535,50
26.000,00
38,00%
60.000,00 18.415,50
En adelante
46,00%


En cas de rendes del treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir del 12 de juliol, o bé a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir de l'1 d'agost (en aquest últim cas, durant el mes de juliol deuran aplicar els tipus de retenció que venien aplicant fins juny de 2015).

Per a més informació CONTACTAR AMB EL COPEC


[1] Informació facilitada per l’assessoria fiscal Berea, del Col·legi de Pedagogs de CatalunyaData de publicació: 27/7/2015