Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com AL·LEGACIONS DEL COGCOPYP DAVANT EL REIAL DECRET 665/2015 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

AL·LEGACIONS DEL COGCOPYP DAVANT EL REIAL DECRET 665/2015

El Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España (COGCOPYP), del què el Col·legi de Pedagogs forma part, mostra la seva disconformitat davant el RD 665/2015, que afecta en la impartició de l'assignatura de Piscologia al Batxillerat.

__________________________________________________________________

Enrique Castillejo i Gómez, en representació de la Comissió Gestora del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos i com a President del pro-Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España

 

 FETS I AL·LEGACIONS

 

1.- Que el passat 18 de juliol de 2015 va ser publicat al BOE el RD 665/2015.

2.- Que aquest màxim òrgan de govern dels Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs no ha estat informat ni consultat tot i que el redactat del RD de referència, afecta directament a les professions que representa per mandat legal.

3.- Que, segons el procés legislatiu, van ser consultades les diferents CCAA.

4.- Que cap de les CCAA on existeix Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs ha informat als diferents Col·legis Oficials de les citades professions, com hagués estat preceptiu donat el desenvolupament normatiu de Col·legis Oficials i Consells de les diferents lleis autonòmiques.

5.- Les diferents normatives autonòmiques respecte als Col·legis Oficials i Consells, inclouen com a funció dels Col·legis Oficials, evacuar un informe preceptiu de les normes que s'aproven i que afectin a la seva professió, funció emanada del text legal de rang nacional Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·egis i Consells Professionals.

6.- Que el RD 665/2015 no compta amb els citats informes preceptius, d'obligat acompliment i existència.

7.- Que la matèria PSICOLOGIA de Batxillerat no ha sigut assignada a cap especialitat en concret. A col·lació d'això, recordem que els centres educatius tenen un Departament d'Orientació, que es composen de pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs, amb una dotació de personal i càrrega lectiva molt limitades i deficitàries amb què es disposa d'especialistes en la matèria de PSICOLOGIA aptes per a la docència i que, en virtut de maximitzar els efectius existents, el RD deuria reconèixer com a opció directa.

8.- Que en la situació de titulacions universitàries, el Ministeri hauria d'actuar amb la màxima cautela donat el temps de transició de l'antic Catàleg Nacional de Titulacions i el Marc Bolonya, donat que, en les professions no regulades, no existeix troncalitat a l'actual marc normatiu de titulacions universitàries.

9.- Que la formació didàctica i metodològica del Grau de Pedagogia i anteriors denominacions és, per naturalesa i objecte del propi grau, especialitat pròpia amb el qual se sumaria a la docència a especialitats docents.

10.- Que les titulacions d'Humanitats, no contenen cap formació de l'especialitat de PSICOLOGIA.

11.- Que el procés d'aprovació i publicació del citat RD, podria albergar veritables dubtes sobre la seva legalitat donada la falta dels preceptius informes citats als punts 4 al 6 amdos inclosos, del present escrit d'al·legacions. 

Por tot allò exposat, aquest òrgan de govern dels il·lustres Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs i:

1.- Donats els dubtes sorgits al procés d'aprovació del RD 665/2015 

2.- Donada la normativa vigent en relació a l'obtenció de llocs laborals per criteris d'igualtat de mèrit i d'igualtat. 

3.- Atenent a les titulacions de l'extint Catàleg Nacional de Titulacions equivalents al Grau de Bolonya; Llicenciat en filosofia i Lletres subsecció pedagogia, Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, Llicenciat en Filosofía i Ciències de l'Educació secció pedagogia, Llicenciat en Pedagogia i Llicenciat en Psicopedagogia. 

 

SOL·LICITA 

1.- Que siguin ateses les al·legacions presents i es rectifiqui amb caràcter d'urgència el RD 665/2015 i sigui adjudicada la docència de la matèria de PSICOLOGIA en Batxillerat a les titulacions Llicenciat en filosofia i Lletres subsecció pedagogia, Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, Llicenciat en Filosofía i Ciències de l'Educació secció pedagogia, Llicenciat en Pedagogia, Llicenciat en Psicopedagogia i Grau en Pedagogia.

2.- Que les titulacions de la branca d'humanitats quedin al marge de la docència de la citada matèria al carèixer de formació de grau suficient i ni tan sols existent.

 

 

A València a 22 de juliol de 2015 


Enrique Castillejo i Gómez 

COMISSIÓ GESTORA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS 

PRESIDENT DEL pro-CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE ESPAÑA


Data de publicació: 3/8/2015