Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com MEDIACIÓ FAMILIAR I MEDIACIÓ EN DRET PRIVAT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Mediació - Habilitació

MEDIACIÓ FAMILIAR I MEDIACIÓ EN DRET PRIVAT

Les especialitats de mediació del REGISTRE DE MEDIADORS del Departament de Justícia,  als que opten els mediadors/res habilitats són: familiars o de dret privat, a continuació es relacionen situacions que poden esdevenir objecte de mediació d'ambdues especialitats.

MEDIACIÓ FAMILIAR:

a) Les matèries regulades pel Codi civil de Catalunya que en situacions de nul·litat matrimonial, separació o divorci hagin d’ésser acordades en el corresponent conveni regulador.

b) Els acords a assolir per les parelles estables en trencar-se la convivència.

c) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

d) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acolliment, i també les situacions que sorgeixin entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares biològics i els adoptants, com a conseqüència d’haver exercit el dret a conèixer les dades biològiques.

e) Els conflictes derivats de l’exercici de la potestat parental i del règim i la forma d’exercici de la custòdia dels fills.

f) Els conflictes relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l’àmbit familiar.

g) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre parents.

h) Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents amb les quals hi hagi una relació de parentiu.

i) Les matèries que siguin objecte d’acord pels interessats en les situacions de crisis familiars, si el supòsit presenta vincles amb més d’un ordenament jurídic.

j) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitat espanyola i persones d’altres nacionalitats residents a l’Estat espanyol.

k) Els conflictes familiars entre persones de la mateixa nacionalitat però diferent de l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

l) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitats diferents altres que l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

m) Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de família.

n) La liquidació de béns en situació de comunitat entre els membres d’una família.

o) Les qüestions relacionals derivades de la successió d’una persona.

p) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials d’ajuda mútua.

q) Els aspectes convivencials en els acolliments de persones grans, i també en els conflictes per a l’elecció de tutors, l’establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l’exercici de la tutela o de la guarda de fet.

r) Els conflictes de relació entre persones sorgits en el si de l’empresa familiar.

s) Qualsevol altre conflicte en l’àmbit del dret de la persona i de la família susceptible d’ésser plantejat judicialment.

MEDIACIÓ EN DRET PRIVAT:

Qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les parts, si aquestes han de mantenir relacions en el futur i, particularment, entre d’altres:

a) Els conflictes relacionals sorgits en l’àmbit de les associacions i les fundacions.

b) Els conflictes relacionals en l’àmbit de la propietat horitzontal i en l’organització de la vida ordinària de les urbanitzacions.

c) Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per a evitar la iniciació de litigis davant dels jutjats.

d) Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat a causa de la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.

e) Qualsevol altre conflicte de caràcter privat en què les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur, si, raonablement, encara es pot evitar la iniciació d’un litigi davant dels jutjats o se’n pot afavorir la transacció.


Data de publicació: 2/1/2019