Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Certificat penals per al professionals que treballin amb menors<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

Certificat penals per al professionals que treballin amb menors


La Llei 26/2015, del 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, ha modificat l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció al Menor, la qual cosa obliga a què les persones, que en el seu exercici professional tinguin contacte amb menors, hagin d’acreditar que no han estat condemnats per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.


En relació a aquesta obligació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha publicat una NOTA INFORMATIVA sobre els trets generals de la Llei i com afecta a la prestació de serveis per entitats públiques i privades en què intervinguin menors, concretament indica que:


“Aquesta norma aplica a totes les activitats, siguin públiques o privades, que impliquin contacte habitual amb menors. Cal que les persones jurídiques prevegin, sota la seva responsabilitat, la comprovació que el seu personal (independentment de la vinculació laboral que tingui) no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.”

Per la seva banda el Departament d’Ensenyament, desembre passat, va emetre la Resolució ENS/3050/2015, que inclou el que indica la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció al menor:

“L'esmentada Llei afegeix un apartat 5 a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, en virtut del qual: “5. Serà requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”.

Resolució que ha afectat a la convocatòria de concurs públic per formar part de la Borsa de treball de personal docent, que ha fet aquest gener el Departament d’Ensenyament. La falta d’informació i previsió per part de l’administració competent ha causat un bloqueig a l’hora d’obtenir el corresponent certificat a les persones que hi volen accedir, pel que Ensenyament ha fet una pròrroga per al lliurament de l’esmentat Certificat fins el 23 de març.

L’Administració Central no ha posat els mitjans tècnics i humans necessaris ni la informació necessària per a què se sàpiga a qui afecta i com s’ha de complir amb l’obligatorietat de la Llei 26/2015, a tal fet el Col·legi de Pedagogs insta a l’administració a què obri un termini de moratòria per l’aplicació de la Llei per a què pugui informar adequadament a organitzacions i professionals sobre el com i el què i generi les estructures necessàries per a facilitar al màxim aquest tràmit de llei.


L’Assessor jurídic del Col·legi de Pedagogs està recopilant la informació necessària per elaborar una nota informativa per a què els col·legiats i col·legiades puguin saber com els afecta la llei i com han de procedir per donar-hi compliment.Data de publicació: 20/1/2016