INICI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ AL USUARI/USUÀRIA

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA (COPEC), d’ara en endavant també COPEC, domiciliat a l’Av. Mistral, 20 bis, entl. 2ª. 08015 Barcelona, amb CIF V62980354, telèfon de contacto: 932177799, i correu electrònic copec@pedagogs.cat

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, com a responsable del present lloc WEB, us informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal que fa el COPEC, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals:

 • Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD) de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, de desplegament LOPD.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)

El COPEC, té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el RD 1720/2007 per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable: Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
Adreça: Avinguda Mistral, 20 bis, entresòl 2a, 08015 Barcelona
CIF: V62980354
Tel: 932 177 799
Fax: 932 920 895
Correu electrònic: copec@pedagogs.cat
Delegat Protecció Dades (DPD): Contacte proteccio.dades@pedagogs.cat

TRACTAMENT I FINALITAT

A efectes del que preveu la RGPD i la LOPD, el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA  us informa que les dades que voluntàriament ens faciliteu seran incorporades als nostres sistemes d’informació per a dur a terme les gestions necessàries amb els usuaris i usuàries de la web.

De les dades recollides pel COPEC en els diferents formularis que trobareu a la web, serà necessari que faciliteu, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*). Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari i la Usuària, atorgueu el consentiment inequívoc al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA per a què procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats que es detalla més avall.

Les finalitats i operacions previstes per realitzar els tractaments de les dades en cadascun dels formularis són els següents:

 • COL·LEGIACIÓ: per a formalitzar les sol·licituds de col·legiació al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA. Aquest formulari té un procediment propi i un consentiment explícit que signa el/la sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud acompayant la documentació requerida en el protocol de col·legiació.
 • CONTACTE: gestionar el contacte amb el COPEC, ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, o qualsevol altre motiu i/o informacions requerides per l’Usuari/Usuària.
 • SERVEIS: gestió de la prestació dels serveis –interns i externs- oferts pel COPEC i requerits per l’Usuari/Usuària.
 • ACTIVITATS FORMATIVES I/O DIVULGATIVES: les dades que ens faciliteu, mitjançant el formulari d’inscripcions, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió de la vostra participació com a alumne/assistent en l’activitat, esdeveniment, jornada, seminari, curs, taller, etc., que correspongui. I aquelles diferents de les relacionades i que hagueu autoritzat expressament.
 • BORSA DE TREBALL (BT): les dades que ens faciliteu i les que es generin per la vostra relació amb el COPEC, seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió de la BT-COPEC. Tenint en compte que:
  • ORGANITZACIONS COL·LABORADORES: es donen d'alta voluntàriament a la BT-COPEC, mitjançant formulari, proporcionant les seves dades sol·licitant formar part de la BT-COPEC com a organització col·laboradora.
  • CANDIDATS: no es recullen dades de candidats/tes. Les ofertes privades i les convocatòries públiques són accessibles als col·legiats/des i estudiants afiliats/des, mitjançant l’accés que té cadascú a l’Àrea Reservada de la web. I els col·legiats/des i estudiants afiliats/des interessats/des en qualsevol oferta o convocatòria, s’adrecen directament a les organitzacions convocants per a facilitar-los, si escau, les seves dades personals.
  • El COPEC no tracta ni emmagatzema camp dada de candidats/candidates de la BORSA DE TREBALL.
 • BUTLLETÍ ELECTRÒNIC COPEC: la plataforma que sustenta el Butlletí del COPEC és MAIRELAY (CPC Servicios informáticos, SL) i només hi ha els correus electrònics per a rebre el Butlletí. I les dades que es generin només seran utilitzades per la gestió d'enviament del BUTLLETÍ del COPEC.
  • COL·LEGIATS/DES: els col·legiats i col·legiades, a partir de la seva col·legiació, rebran de forma automàtica i periòdica el Butlletí Electrònic del COPEC.
  • SUBSCRIPTORS: els Usuaris i Usuàries que se subscriguin de forma voluntària, rebran periòdicament el Butlletí Electrònic del COPEC.
 • XARXA D’EXPERTS (XE): adreçat només a col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin formar part d’aquesta xarxa.
  • Les dades que faciliteu, mitjançant el formulari, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió de la XE.
  • En aquest cas, el col·legiat o col·legiada interessat/interessada, cedirà voluntàriament el seu CV i la seva imatge, per a incorporar a la web del COPEC.
  • Un resum del vostre CV, serà incorporat a la web amb la fotografia, d’accés obert. Així mateix serà facilitat als ens als que anireu en representació del COPEC.
  • El CV extens que faciliteu amb la sol·licitud, serà custodiat pel COPEC en el vostre expedient col·legial, amb les mesures de seguretat corresponents.
 • DIRECTORI D’ESPECIALITS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES: adreçat només als col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin difondre la seva activitat professional.
  • Les dades que faciliteu, mitjançant el formulari, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió del DIRECTORI.
  • Les dades seran incorporades en el DIRECTORI que hi ha a la web, d’accés obert a la ciutadania en general, que podran contactar-hi directament.
 • PROPOSTES FORMATIVES: adreçat als col·legiats i col·legiades i als professionals en general que, de forma voluntària, vulguin fer arribar propostes formatives al COPEC, per a la seva valoració i, si escau, incorporació a la programació formativa d’Aula de Pedagogia del COPEC.
  • Les dades que faciliteu, mitjançant el formulari de sol·licitud, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió d'Aula de Pedagogia, que és des d'on es gestiona i coordina la formació al COPEC.
 • LLISTA DE PÈRITS I PERITES: adreçat als col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin formar part de les llistes de perits i perites per a valoracions pedagògiques i psicopedagògiques en processos judicials.
  • Les dades seran incorporades a un llistat i lliurades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Les dades que faciliteu, mitjançant el formulari, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió i elaboració del llistat pel deu lliurament al Departament de Justícia.
 • ÀREA RESERVADA DEL COPEC: espai a la web accessible només a col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des, on hi ha informació destinada només al col·lectiu col·legial.
  • Els col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des, a partir de la seva col·legiació/afiliació, tenen incorporades les seves dades bàsiques al gestor de continguts de la web per a què puguin accedir als continguts reservats en la web del COPEC per al col·lectiu col·legial
 • ALTRES ACTIVITATS: el COPEC organitza activitats pròpies com a entitat col·legial i participa i/o col·labora amb altres entitats públiques i/o privades. Qualsevol usuari/usuària que vulgui participar en aquestes activitats, haurà de cedir amb el seu consentiment explícit determinades dades al COPEC, mitjançant el formulari corresponen d'inscripció. Aquestes dades només es tractaran amb les finalitats de gestió per a la celebració de les activitats.

Si no es faciliten les dades personals sol·licitades o no s’accepta la present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, donar-se d’alta com a col·legiat/da o estudiant afiliat/da, inscripció a activitats, a la Borsa de Treball, Xarxa d’Experts, o qualsevol altre sol·licitud o rebre informació pròpia del col·legi.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el COPEC està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

EXERCICI DE DRETS

El COPEC, com a Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i Usuàries.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a:

 • Sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al seu tractament i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La seva retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans. Dirigint-te a Col·legi Pedagogs de Catalunya (Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 Barcelona), o enviant un correu electrònic a protecció.dades@pedagogs.cat, amb una fotocòpia del DNI o document anàleg.
 • Exercir els vostres drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El COPEC ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. 

Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les vostres dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el vostre consentiment. 

Tampoc es transfereixen les vostres dades personals a un tercer país o organització internacional. Tanmateix, les vostres dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

En cas de cessió a tercers, sempre seria amb el vostre consentiment explícit per tal cessió. En aquests casos l’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagués comunicat -sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari/usuària-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris/usuàries del present lloc Web.

La informació que ens proporcioneu, tant des d'aquest lloc web com a través de l'aplicació, serà allotjada en els servidors ARSYS INTERNET, SLU, contractats a l'empresa INSERTNET INNOVA, SL, d'ara endavant INSERTNET, amb CIF B43861046 i domicili fiscal a la Plaça Adolfo Ventas, 5B 43870 Amposta. El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA i INSERTNET. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin cessió de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari/Usuària declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part del COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, al utilitzar qualsevol dels formularis de la web del COPEC per contactar amb el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions, pròpies del COPEC per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgeu, adreçant-se a COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA a través dels mitjans establerts.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari/usuària és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, exonerant al COPEC de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris i usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari/usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre,  subscripció o inscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del COPEC.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CORREUS ELECTRÒNICS

D’acord amb la LSSICE, el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari/Usuària.

Els correus electrònics que s’envien des del COPEC estan emparats en la relació existent entre l’usuari i la usuària i el COPEC.

En conseqüència, és en la Pàgina Web del COPEC on l’Usuari/Usuària té la possibilitat de subscriure's voluntàriament per a rebre el nostre Butlletí Electrònic, amb independència de la informació puntualment sol·licitada, que rebrà per correu electrònic segons s'especifica més amunt.

XARXES SOCIALS

El COPEC informa que està present en xarxes socials.

El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o qualsevol acció de connexió amb el COPEC mitjançant les xarxes) de les pàgines oficials del COPEC a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i demés normatives d'accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l'usuari i usuària de les xarxes socials ja haurà acceptat.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA amb els Usuaris i les Usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.