Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com El Grau de Pedagogia a Bolonya | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

El Grau de Pedagogia a Bolonya

 

En el tractat de Bolonya es varen marcar les directrius per l’adaptació dels països membres en l’Espai Europeu d’Educació Superior, en l’horitzó del 2010, amb la finalitat de coordinar i homogeneïtzar els estudis superiors en el marc de la Unió Europea i així facilitar la lliure circulació de titulats universitaris i, en conseqüència, de treballadors.

 

Durant aquest període les universitats i l’administració pública competent, tant autonòmica com estatal, han estudiat, analitzat, negociat i proposat diferents models pel nou espai d’educació superior, dins les consignes llançades des de Bolonya.

 

El nou model dibuixat per la Unió Europea passa per la unificació de criteris dels ensenyaments universitaris, amb la proposta dels títols de grau i de postgrau. Això ha provocat, al llarg d’aquests anys, diferents estudis sobre el mapa espanyol de titulacions, amb l’aportació d’informació per a la presa de decisions sobre com adaptar-se a les noves directrius.

 

Des del primer moment va quedar palesa que la normativa europea sobre estudis superiors, unificava els anys d’estudis dels ensenyaments universitaris, convertint les diplomatures al mateix nivell de les llicenciatures. Canvi important pel que fa a l’adaptació dels plans d’estudis de les carreres afectades i l’homologació dels diplomats en actiu.

 

El debat generat ha qüestionat la continuïtat d’alguns ensenyaments universitaris, entre els quals s’ha trobat la psicopedagogia, i de vegades  la pedagogia.  Des del primer moment, el COPEC, ha participat en el debat defensant la necessitat d’ambdós ensenyaments. Malauradament la psicopedagogia, en ser una titulació de segon cicle, no ha reeixit i està proposada com un ensenyament de postgrau.

 

Cal destacar la participació activa del Col·legi de Pedagogs a la Xarxa Aneca, en la que participaren institucions d’arreu de l’Estat espanyol: col·legis professionals, universitats i associacions professionals. L’estudi va girar al voltant dels estudis de pedagogia, educació social i magisteri, el resultat va  abocar important informació sobre la diferenciació de les tres titulacions quant a: espais professionals, àmbits d’intervenció, funcions desenvolupades i inserció dels seus titulats.

 

El document de la Xarxa Aneca ha servit com a material de consulta en el llarg camí per l’adaptació espanyola al nou format d’estudis superiors. Finalment, la fórmula adoptada des del Ministeri d’Educació i Ciència, ha estat la de GRAU, de quatre anys de durada, i la de POSTGRAU, d’un o dos anys de durada, depenent de l’itinerari de l’estudiant i l’oferta de postgraduació. Deixant a les universitats la llibertat per decidir els tipus de graus i l’adaptació dels seus plans d’estudi, en el marc del Real Decret 1393/2007, del 29 d’octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias, BOE 260, 30-10-2007.

 

Altres accions empeses pel COPEC han estat  adreçar-se a les universitats d’Espanya i Catalunya per donar suport al Grau de Pedagogia i oferir col·laboració per l’elaboració i adaptació dels plans d’estudis, tant pel grau de pedagogia com pel postgrau de psicopedagogia.

 

D’altra banda la conferència de degans de les facultats de Pedagogia i Ciències de l’Educació, està portant a  terme una important tasca de debat al voltant del currículum dels plans d’estudis vinculats amb les titulacions afins,  conferència en la que ens sentim representats mitjançant la vicedegana de la facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona, Núria Rajadell, que a la vegada és membre del Consell Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

 

Documents de suport al Grau de Pedagogia

 

Estudi de la Xarxa Aneca, de l’any 2005, del qual va formar part el Col·legi de Pedagogs de Catalunya conjuntament amb 23 institucions més >>> (PDF 2,7 MG)

 

Carta del Dr. Jordi Riera i Romaní, 1r president del COPEC, a la Ministra d’Educació, sobre la idoneïtat dels estudis de Pedagogia >>> (PDF 1,1 MG)

 

Manifest sobre el Grau de Pedagogia del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, adreçat a totes les universitats catalanes i espanyoles i als mitjans de comunicació >>> (PDF 38 KB)

 

Carta de suport al grau de pedagogia adreçada als Degans de Pedagogia i Ciències d’Educació de les universitats catalanes >>> (PDF 241 KB)

 

Carta de suport al grau de pedagogia adreçada al Conseller d'Universitats, de la Generalitat de Catalunya >>> (PDF 1200 KB)

 

Documents relacionats amb el Grau de Pedagogia:

 

Declaració de Bolonya (19-06-1999) >>> (PDF 194 KB)

 

V Conferencia nacional degans i directors de magisteri i educació (nvbre 2007) >>> (PDF 19 KB)

 

Conferència Inaugural Sr. J.Vidal, Director Gral de Universidades:V Jornades sobre el Grau de Pedagogia ocbre 2007 >>> (PDF 18 KB)

 

Ministerio Educación y Ciencia: Directrices para la elaboración de titulos Universitarios de grado y máster (dcbre 2006) >>> (PDF 73 KB)

 

Proposta síntesi d’indicadors per a l’elaboració del títol de Pedagogia >>> (PDF 64 KB)

 

Màster en Psicopedagogia: document de mínims >>> (PDF 188 KB)