INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COGCOPYP SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > COGCOPYP SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Aquest Consejo de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, amb la presentació de l'esborrany de la Llei de protecció de la infància i adolescència front a la violència, expressant la voluntat de legislar en le proteccio dels menors d'edat, vol manifestar el següent:

1.- Reclamem la presència en la Llei de protecció de la infància i adolescència front a la violència, en el seu article 39, la incorporació de las titulacions del llicenciat/graduat en pedagogia i/o psicopedagogia com a professionals competents per a les tasques d'assessorament, diagnòstic i terapèutica dels nens/nenes i adolescents víctimes d'abús o maltracte, així com dels agressors, al contemplar una formació extensa, notable i pràctica en área de la pedagogia social.

2.- El Sistema Educatiu reglat, des de fa anys, desenvolupa, mitjançant els gabinets psicopedagògics, equips d'atenció psicopedagògic i els departaments d'orientació, plans especifics, estratègies diagnòstiques i avaluació d'entorns, que lluiten de manera eficaç contra la violència en el menor d'edat, en els contextos educatius, familiars i socials.

3.- Aquesta acción tècnica es porta a terme, de forma extraordinàriament eficaç, tenint en compte d'escassetat de mitjans professionals, per pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, les titulacions dels quals els dona la competència de forma completa i no parcial, per a cumplir els objectius previstos en la Lei de protecció de la infància i adolescència front a la violència.

4.- Aquest conjunt d'accions venen determinades per la coordinació dels departaments d'orientacio, equips d'atenció psicopedagògics i gabinets psicopedagògics amb el cos tècnic dels serveis socials, entre altres titulacions, pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, amb la finalitat d'assolir objectius transversals.

5.- Els llicenciats i graduats en pedagogia i psicopedagogia, contemplen en els seus estudis, un coneixement en profunditat, estudi i investigació sobre fenòmens que actualment tensiona el sistema educatiu: absentisme escolar, fracaç, abandó prematur del sistema, assatjament, vulnerabilitat, diversitat... Aquests grans problemes necessiten de professionals titulats amb un profund coneixement i no aquells amb un coneixement bàsic o pràcticament inexistent.

6.- Els professionals de la pedagogia i psicopedagogia han demostrat sempre una extraordinària capacitat de treball interprofessional, desenvolupant en cada moment les seves competències professionals ajustades al seu àmbit d'estudi i especialització.

7.- El sistema educatiu reglat necessita ser enfortit amb una major dotació de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, aquestes titulacions són expertes en diagnòstic educatiu, orientació personal i professional, formació del professorat, mediació familiar, per citar alguns grans àmbits, clau en la lluita sense descans en la protecció de la infància i adolescència.

8.- Resulta inconcebible que el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, amb una professió que, insistim, treballem frec a frec, requereixi estar present en el sistema d'educació reglat, sense tenir la formació necessària en un aspecte fonamental com és el diagnòstic, clau per a l'orientació educativa i abordatge de les necessitats educatives, àmbits dels que els llicenciats en PSICOPEDAGOGIA i llicenciats i graduats en PEDAGOGIA som experts professionalment i competencialment. Els Consells i els Col·legis professionals ens devem al servei públic, tractar de donar a la societat el millor dels nostres professionals sense ambicions desmesurades que impliquin un risc en el benefici social.

9.- Els PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, som tradicionalment analítics i reflexius amb clara voluntat d'evitar controvèrsies i arribar a consensos, característiques que, a voltes, són interpretades com una debilitat, amb intents d'invisibilitzar, ningunejar i anul·lar al PEDGOG/A i al PSICOPEDAGOG/A en el seu àmbit natural com és el SISTEMA EDUCATIU FORMAL. en aquest sentit el Consejo de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos, com representant dels Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs, i per extensió dels PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, està amatent per a defensar la professió i llurs competènies allà on es vulnerin.

10.- Instem al Ministeri d'Universitats, en l'exercici de les seves competències, informi al reste del conjunt d'administracions públiques, sobre les competències professionals publicades per l'ANECA de les professions que aquest CONSEJO representa, en cumpliment de la normativa vigent i garantir el millor servei a la societat, beneficiari últim del nostre sistema de benestar social.

Data de publicació: 16/6/2020