Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com VALORACIÓ TANCAMENT CURS 2019-2020 I REFLEXIONS PLANIFICACIÓ 2020 - 2021 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

VALORACIÓ TANCAMENT CURS 2019-2020 I REFLEXIONS PLANIFICACIÓ 2020 - 2021

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > VALORACIÓ TANCAMENT CURS 2019-2020 I REFLEXIONS PLANIFICACIÓ 2020 - 2021

COMUNICAT DEL COL.LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

VALORACIÓ TANCAMENT CURS 2019-2020 I REFLEXIONS PLANIFICACIÓ CURS 2020 - 2021

 

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), representant als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, professionals compromesos que treballen des de la pedagogia per una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, volem aportar reflexió pedagògica a la situació del centres escolars i a les previsions d’obertura pel proper curs 2020 - 2021

 

VALORACIÓ DE L'OBERTURA DE LES ESCOLES DURANT EL MES DE JUNY

Seguint la línia del nostre comunicat anterior (1), i vista l’evolució dels esdeveniments, estem en disposició de donar resposta a la pregunta que ens fèiem just abans d'obrir els centres al mes de juny:  “Realment val la pena?”

 1. Per a les famílies no, ja que no s’han cobert les seves necessitats i en molts casos els horaris que han ofert les escoles han estat incompatibles amb la conciliació familiar. La resposta ha estat escassa.
 2. Pels alumnes no, han viscut una escola totalment atípica, on es prioritzava la guàrdia i custòdia de l’infant i adolescent, abans del valor pedagògic de la situació.
 3. Per l’equip docent ha suposat un sobreesforç, en molts casos s’ha fet una doble tasca docent, la telemàtica i la presencial, i no en totes les escoles s’ha pogut comptar amb el 100% dels professionals.
 4. Pels equips directius han hagut d’elaborar un pla de reobertura en pocs dies, en la majoria d’ocasions s’ha tingut que reestructurar, sobre la marxa, ja que les expectatives no han coincidit amb les diferents realitats.

Com a pedagogs/ques i psicopedagogs/gues entenem la necessitat del Departament d’Educació per donar resposta a la situació generada amb el tancaments dels Centres Educatius, però a tenor dels resultats no podem més que valorar que no s’han complert les expectatives que el Departament d’Educació va plantejar amb la reobertura del Centres Escolars al mes de juny.

Fem palesa en què ens juguem molt i que és molt important que en l’educació dels nostres infants, adolescents i joves, futurs ciutadans de ple dret, s’han de prioritzar els criteris pedagògics per damunt de criteris polítics. I que abans de prendre decisions cal consultar amb els equips docents, amb els pedagogs/gues, amb les famílies, amb els propis alumnes... en definitiva amb la Comunitat Educativa. Són referents amb experiència, coneixen les necessitats de l’alumnat i de les famílies, saben amb quina dotació d’equip es compta, com són els espais, quins són els recursos...

REFLEXIONS ENTORN AL PLA D’ACTUACIÓ DELS CENTRE EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PEL CURS 2020 - 2021 (2)

 

De l’anàlisi detallat del Pla d'Actuació dels Centres Educatius en el marc de la pandèmia pel proper curs escolar, reproduïm de forma literal una sèrie de idees que marquen una línia d’actuació, que considerem rellevant per a la convivència i desenvolupament pedagògic de les nostres escoles durant el proper curs 2020 - 2021:

 1. “Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació́ en condicions d’equitat”.
 2. “L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció́ social de l’educació́”.
 3. “L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible”.
 4. “A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la rapida identificació de casos de contactes”.
 5. “El centre organitzarà̀ grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.”
 6. “Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà̀ establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.”
 7. “Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables.”

Línia d’actuació a partir del qual, i en el marc de l'“Autonomia de Centre”, els Centres Educatius han de redactar un Pla d’Organització, atenent a les realitats contextuals de la zona on estan ubicats i a la configuració de la Comunitat Educativa de referència. El Pla ha de donar resposta a les directrius del Departament , en referència a tots els aspectes organitzatius del dia a dia de l’escola, així com  ha de garantir la seguretat sanitària d’alumnes, personal docents i personal no docent del Centre Educatiu.

REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES

Com a membres de la Comunitat Educativa, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, som conscients que no és gens fàcil organitzar un curs escolar en el marc d’incerteses sobre com evolucionarà la pandèmica i amb la imperiosa necessitat de prioritzar la salut i la seguretat dels nostres infants i adolescents, de les seves famílies i dels equips professionals dels Centres Educatius. Són decisions de gran calat que tenen conseqüències en la conciliació familiar i laboral, en els processos d’ensenyament aprenentatge dels alumnes... amb el perill de l’augment de les desigualtats socials, les dificultats de protecció dels infants en risc...

Sent conscients de les dificultats, hem fet una valoració del PLA D’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PEL CURS 2020 – 2021 i hem volgut apuntar algunes reflexions pedagògiques per al debat, l’anàlisi i la valoració posterior, reflexions que hem volgut fer a modus d’enunciats:

 

 1. Grups Estables de convivència: Els alumnes s’organitzaran per grups estables i conviuran el màxim de temps possible, sense compartir el fet educatiu amb alumnes d’altres grups estables.  Des del Col·legi de Pedagogs pensem que pot tenir un efecte de regressió a metodologies tradicionals, atès que limitarà i dificultarà metodologies més actives i col·laboratives com les que s’estan duent a terme, que es basen en agrupacions flexibles d’alumnes, com per exemple: treball per projectes, aprenentatge servei, aprenentatge basat en problemes...
 2. Autonomia de Centre: El disseny del Pla d’actuació i la seva implementació és responsabilitat directa dels diferents Equip Directius. Davant la incertesa de situacions futures, esdevé una tasca associada a un estrès difícil d’assumir tant per part dels equips directius com per part de l’equip docent. Com a pedagogs i pedagogues donem el nostre suport als equips i professionals de les escoles, ja que moltes vegades han de desenvolupar funcions de gestió i organització, deixant de banda, el veritable objectiu, com a gestors de la millora continua de la realitat pedagògica del Centre.
 3. Condicions de millora educativa: El Departament d’Educació aposta, malgrat els condicionants de la pandèmia, per una educació personalitzada i de qualitat, respectant sempre l’equitat entre l’alumnat i lluitant contra la bretxa social i tecnològica. Al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ens preguntem, Com es pot aconseguir? En un inici la previsió era  l’ampliació d’espais per l’alumnat, per tal de reduir el nombre d’alumnes per classe i augment significatiu de la contractació de professionals de l’educació. A data d’avui, amb l’organització d’alumnes amb la fórmula de “grups estables de convivència” els espais poden ser el mateixos que el curs passat. S’ha anunciat la contractació de més professionals de l’educació, en concret un mínim de 5000 persones, xifra insuficient, per a les condicions que es preveuen durant el curs 2020 - 2021.
 4. Ensenyament telemàtic: A les orientacions per realitzar el Pla d’organització, s’esmenta la necessitat de fer una programació telemàtica per si un grup estable o una escola s’ha de confinar. Les diferents escoles i els professionals que hi formem part, volen fer palesa la incertesa de la situació i el neguit i l’estrès que suposa.  Com a pedagogs i pedagogues són molt conscients que no es pot programar un ensenyament telemàtic, copiant estructures presencials, ja que ni les condicions, ni els contextos són els mateixos i les diferents realitats dels alumnes confinats, marquen l’èxit o el fracàs de la iniciativa.
 5. Garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats: Per bé de l’equitat del nostre alumnat i de garantir la igualtat d' oportunitats, es fa imprescindible que les diferents administracions dotin a les famílies vulnerables de les condicions necessàries (equips i connectivitat) perquè l'alumne pugui realitzar un ensenyament responsable en condicions adverses. Pensem que l’augment dels equips docents i dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, seria cabdal per a poder preveure una programació telemàtica i assegurar a priori que tots els alumnes disposessin d’eines i connectivitat i el corresponent acompanyament en el seu ús.

A TALL DE CONCLUSIÓ…

Totes les propostes, suggeriments que s’han anant llançant les últimes setmanes i que han servit com a base al Pla publicat pel Departament d’Educació, han transmet a la comunitat educativa una sensació d’incertesa i provisionalitat molt elevada. L’educació dels nostres infants i adolescents és un tema prou important i fonamental com per tenir clares les directrius, malgrat les emergències sanitàries. Hem de prioritzar les necessitats i conèixer els paràmetres de moviment, només així podrem elaborar un veritable pla, que no respongui a la provisionalitat com a objectiu principal.   

Durant el confinament de l’escola hem pogut veure com un problema social existent: les desigualtats socials i situacions de risc es feien més visibles i evidents.  Problemàtica que es pot minimitzar amb l’augment del cos de mestres, dels cos de professorat i dels cos de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i psicòlegs/gues.  Recordem una demanda de fa temps: recuperar al pedagog/a també a les etapes d’Infantil i Primària, a més de Secundària.

No s’ha d’incorporar un nou perfil professional al Sistema Educatiu, els i les professionals que ja hi son i tenen ben definides les seves funcions. El que és prioritari, per donar resposta a les necessitats, és augmentar el nombre de mestres, professorat, pedagogs/gues i psicopedagogs/gues. Cosa que faria baixar les ràtios i es podria fer una atenció i acompanyament individualitzat als alumnes i les seves famílies, la qual cosa permetria detectar situacions de desigualtats i risc, augmentar el suport i actuar de forma més ràpida i coordinada envers el pont amb salut, serveis socials, comunitat...

El pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, en aquesta etapa de represa, juguem un paper necessari i important per reinventar metodologies, atenent les realitats de cada escola i vetllant en tot moment per no donar ni un pas enrere en la renovació pedagògica aconseguida aquests últims cursos i la lluita contra la segregació i a favor d’una educació més inclusiva, equitativa i de qualitat.

 

Junta de Govern (3)

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

14 de juliol de 2020

 

(1) "SITUACIÓ DELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES EN EL SISTEMA EDUCATIU" http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=4844&i=ca   

(2) Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia  (Departament d’Educació en versió del dia 3 de juliol de 2020)  https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/17/30/d19380a5-1c5a-4294-974c-216d4ab4484f.pdf

(3) Document elaborat amb el lideratge de la VOCALIA DE PEDAGOGIA I ESCOLA, amb la participació de: 

Joan Gamero, M. Victòria Gómez, Marta Fabregat, Maria de M. Oliveras, Laia Pinilla, Núria Pedrós . Validat per la Junta de Govern el 14 de juliol de 2020

Data de publicació: 14/7/2020