Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP: “EL PEDAGOG/A ESSENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU” | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

NdP: “EL PEDAGOG/A ESSENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU”

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > NdP: “EL PEDAGOG/A ESSENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU”

NOTA DE PREMSA

"EL PEDAGOG/A ESSENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU"

En una Declaració el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, demana la consolidació i l’ampliació de l’espai professional del pedagog/a dins del Sistema Escolar al llarg de tota l’escolarització, per detectar i prevenir situacions de vulnerabilitat i risc des d’edats primerenques, tot argumentant la formació, competència i funció del pedagog/a en el sistema escolar obligatori i postobligatori.

En la Declaració, es fa palès la funció del COPEC com a únic representant de la professió pedagògica a Catalunya, que defensa la llibertat i dignitat dels pedagogs/gues i dels psicopedagogs/gues, allà on es vulneri, es discrimini o es donin casos d'intrusisme professional. Així com que són els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues els legitimats i competents per l'accció de la pedagogia en cadascuna de les seves especialitats: Pedagogia Escolar, Pedagogia Social, Pedagogia Empresarial, i d’altres que se’n puguin derivar.

La Declaració també aborda la trajectòria històrica del PEDAGOG/A en el sistema escolar i argumenta el perquè és cabdal a l'escola, posant en valor la seva formació i competències adquirides en el marc acadèmic, així com llurs funcions d'abordatge i intervenció en l’educació, la formació i l’assessoria pedagògica, en l’orientació i acompanyament personal, professional, acadèmic i/o familiar, en l’atenció a la diversitat, en la formació de docents i en el disseny i adaptació de materials curriculars i educatius. El pedagog/a en el sistema escolar te en compte el context social i comunitari en el qual es mou l’alumne/a i llur família. La seva responsabilitat comporta una actuació coordinada i conjunta amb els equips docents i professionals

Seguint l'argumentari denuncia que les fragilitats del sistema ja hi eren. Que el confinament ha fet emergir les desigualtats socials i situacions de risc que quedaven contenides per la presencialitat,  i necessiten, més que mai, una resposta ferma: l’augment del cos de mestres, del cos de professorat i del cos de pedagogs/gues al llarg de tota l'etapa obligatòria. L'atenció des d’infantil, actuaria de forma preventiva i identificaria situacions de desigualtat socials i de diversitat en un inici, cosa que permetria donar resposta més ràpida i evitar situacions de risc i desigualtats que es puguin cronificar.

La Declaració acaba amb unes peticions molt concretes a les Facultats d'Educació que demana plans d’estudis diferenciats i consolidats entre les diferents titulacions relacionades amb educació, amb perfils competencials concrets i distints, vetllant per a què els TREBALL DE FI DE GRAU d’altres titulacions no envaeixin el camp competencial del graduat en PEDAGOGIA.

I a les administracions competents a qui demana un cos professional propi per al PEDAGOG/A, ampliant a tota l'escolarització obligatòria, per a donar-li visibilitzat i consolidar les funcions pròpies que té dins del Sistema Educatiu. Que el Pedagog/a, amb l’especialització corresponent, recuperi l’Educació Especial que tenia abans de la LOGSE.

Acaba amb un missatge a la Comunitat Educativa, destacant que els PEDAGOGS/GUES són professionals de referència en educació i que acompanyen processos dins dels Centres amb l'equip docent, alumnat i família, esdevenint el pont entre l’escola i la comunitat. Aportant la mirada holística i particular de cada alumne/a, col·laborant en l'ensenyament personalitzat, inclusiu, equitatiu i de qualitat, en un treball inter i multidisciplinar.

DECLARACIÓ "EL PEDAGOG/A ESSENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU"


Data de publicació: 27/7/2020