Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR - 7A REUNIO COMISSIÓ SEGUIMENT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR - 7A REUNIO COMISSIÓ SEGUIMENT

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR - 7A REUNIO COMISSIÓ SEGUIMENT

En l’auditori del Parlament de Catalunya, s’ha reunit la Comissió de Seguiment del Pacte contra al Segregació Escolar, del que el COPEC n’és entitat signant. És la 7a. sessió de seguiment que porta a terme la Comissió, en la que han intervingut la MH. Sra. Alba Vergés, vicepresidenta amb funcions de Presidenta del Parlament de Catalunya, la Excma. Sra.Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya i l’H. Sr. Josep Gonzàlez Cambray, Conseller d’Educació.  

La Sra. M. Jesus Larios, adjunta a la Síndica en l’Àrea d’Infància i Adolescència i el Sr. Bernat Albaigés, assessor de l’Àrea, presentaren l’evolució del procés en que es troba el PACTE CONTRA LA SEGREAGACIÓ ESCOLAR en el compliments dels objectius i accions proposades el maig del 2019, quan es va signar el PACTE, que han centrat en que (al Diari de l’Educació, es pot consultar la informació detallada de la sessió:)

 • Han millorat els indicadors per la detecció de l’alumnat vulnerable, s’ha passat d’un 7% al un 18%, tot i que hi ha més alumnat vulnerable que abans de la Pandèmia.  En aquest augment, han sigut cabdal eines com el Document d’Orientacions curs 22-23, el Decret 3/2022, d’accés de dades dels ens locals i la col·laboració d’agents que participen en la detecció: Inspecció, EAP, Centres Educatius, Serveis Socials, OME (Oficines d’Escolarització). 
 • El Decret 11/2021 d’Admissió està en Ple desplegament, decret que compta amb nous criteris de zonificació escolar, tot i que no tots els municipis ho han desplegat.
 • La Segregació es redueix un 15%, però hi ha molts desequilibris intra i inter municipis, en aquest sentit ha millorat la detecció però cal millorar l’equilibri en el repartiment escolar. 
 • Quant al finançament cost plaça s’ha situat al Centre Públic: 384,60 i al Concertat 988,00. Tot i que els Centres Concertats han vist reduïda la subvenció destinada a l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques en un 10%.

En la sessió s’ha presentat l’Informe de la Comissió de Treball LA DOTACIÓ DE PERSONAL I LA GESTIÓ DELS EQUIPS EDUCATIUS EN ELS CENTRES D’ALTRA COMPLEXITAT”, comissió que ha comptat amb la participació de JOAN GAMERO, vocal de Pedagogia i Escola del COPEC, en el que s’aborden 3 eixos:

ESTAT DE LA QÜESTIÓ:
 • Centres d’Alta Complexitat 730 (24,2% del total). Públics: 666, Concertats 64.
 • Alumnes Escolaritzats en ells: 210.000 alumnes de primària i secundària.
 • Pla Millora oportunitats Educatives (POMOE): augment personal atenció educativa Centres Alta Complexitat Públic (2021-2022): 870 TEI, 572 TIS, 85 ES, 21 PE.

PUNTS FEBLES:

 • S’ha incrementat el personal als Centres Educatius, però no ha estat significatiu als d’Alta Complexitat, tampoc ha estat suficient per una distribució equitativa d’equips docents i finançament entre centres.
 • El model vigent de provisió de recursos als centres públics i concertats és poc equitatiu.
 • Dèficits d’estabilització de les plantilles dels centres públics i d’incentius per treballar als centres d’Alta Complexitat.
 • Els Centres Concertats amb Alta Complexitat, pateixen un greuge en la provisió de personal docent i de suport respecte a la resta als centres públics i concertats.
 • Dèficits de provisió d’integració de personals d’atenció educativa als equips educatius de Centres amb Alta Complexitat.
 • Dèficits en la formació i acompanyament dels equips educatius dels centres d’alta complexitat.
 • No hi ha reconeixement de la coordinació amb els serveis externs en les condicions laborals del personal docent dels Centres d’Alta Complexitat

PROPOSTES MILLORA:

Plantilles competents per atendre la complexitat: 
 • Formació específica per als equips educatius del centres amb alta complexitat.
 • Adequació formació inicial i contínua dels equips docents per als centres d’alta complexitat.
 • Configuració de plantilles multidisciplinàries: psicòlegs, educadors socials, treballadors socials, logopedes i infermeres.
 • Assignació de psicopedagogs propis als centres, més enllà dels EAPS

Equips educatius cohesionats i estables:

 • Incorporació personal atenció educativa als centres públics i concertats.
 • Sistema d’incentius (no econòmics) per la retenció dels equips docents en centres d’alta complexitat.
 • Condicions de treball equips docents centres alta complexitat: disminució ràtios, hores lectives...
 • Reducció personal interí
Dotacions de professionals suficients per atendre la complexitat:
 • Treball integrat amb l’entorn.
 • Desplegament de les zones educatives.
 • Cobertura dels plans educatius d’entorn als centes Alta Complexitat.
 • Millora de la dotació dels EAP per garantir acompanyament alumnat, famílies i professionals.
El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, participa en aquesta Comissió de Seguiment, representat per Rosa Rodríguez Gascons, secretària de la Junta de Govern, deixant palès el seu compromís de lluita constant, des de la pedagogia, per a treballar per la generació d’oportunitats educatives universals on tots els infants i adolescents gaudeixin d’una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
Data de publicació: 10/1/2023