Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES

El primer pas que hem de fer, per tal d’iniciar l’activitat, és comunicar a l’Agència Tributària, mitjançant la corresponent declaració censal, la situació d’alta de l’activitat de pedagog/psicopedagog, indicant l’epígraf[1] de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Actualment, les activitats professionals (i la de pedagog/psicopedagog ho és) estan exemptes d’aquest Impost, mentre no s’arribi al milió d’euros de facturació. Hem d’indicar de manera expressa la situació d’exempció de l’IAE. Al no estar previst per a la pedagogia/psicopedagogia un epígraf concret, hem d’incloure la nostra  activitat al número 841 de la secció 2a de professionals, la descripció de la qual és la de “naturòpates, acupuntors i d’altres professionals parasanitaris”. És en “d’altres professionals parasanitaris” on queda reflectida la pedagogia i la psicopedagogia. No obstant, serà la pròpia naturalesa de l'activitat que exerceixi el pedagog/a la qual condicioni l'alta en un determinat epígraf o un altre. 

En la mateixa declaració d’alta hem d’indicar les obligacions tributàries a les que ens veiem sotmesos. Això ens porta a la presentació d’unes declaracions periòdiques sobre la marxa de la nostra activitat. Dues són les obligacions principals respecte a la presentació de  declaracions: 

  1. La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), coneguda per tots com la Declaració de Renda. La seva presentació s’ha de realitzar anualment. En exercir una activitat professional, hem de complir amb l’obligació sempre i en tot moment, ja sigui el resultat de l’activitat positiu o negatiu. En aquesta declaració, donarem a conèixer a l’Agència Tributària el resultat de la nostra activitat, calculant el rendiment mitjançant un dels mètodes d’Estimació Directa previstos per a les activitats professionals: Estimació Directa Normal o Estimació Directa Simplificada, sent ara mateix, més avantatjós el règim simplificat. Com bestreta al pagament de la Declaració de Renda, hem de retre comptes trimestralment a l’Agència Tributària, mitjançant la declaració, model 130, de pagament a compte de la Renda. No obstant, si el 70% dels ingressos de l’activitat, han sigut objecte de retenció o d’ingrés a compte durant l’exercici anterior, no estarem obligats a efectuar el pagament fraccionat a compte de la Renda. L’any d’inici de l’activitat, el tant per cent indicat es tindrà en compte segons el percentatge de facturació efectuada durant el període trimestral d’inici de l’activitat.
  2. La declaració de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), model 303. No hem d’oblidar que en les factures emeses hem de cobrar un 21%, sobre els nostres honoraris, en concepte d’IVA. En aquesta declaració realitzarem una liquidació entre l’IVA meritat o repercutit (allò cobrat en les factures emeses), i l’IVA suportat (allò pagat en les factures rebudes). La declaració s’ha de presentar trimestralment, acompanyant  en el quart trimestre, un resum anual. 
  3. Cal tenir en compte que la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit que considera la prestació del servei de pedagog/a com una activitat subjecte a IVA, al tipus del 21%, queda exempta d’IVA només quan l'activitat realment exercida és la de psicopedagogia o d'ensenyament.
  4. Igualment, no hem d’oblidar que depenent de la forma i manera de prestar el nostre servei de pedagogia i/o psicopedagogia (ex.: mitjançant personal contractat, en local de propietat o de lloguer, etc.) ens podem veure obligats a presentar d’altres declaracions.

Més informació a: CONTACTAR AMB EL COPEC, seleccionant ASSESSORAMENT JURÍDIC.


[1] Es diu epígraf a aquells codis numèrics on la Llei que regula l'impost d'Activitats Econòmiques classifica les diferents activitats, creant diferents grups.

Data de publicació: 1/1/2022