Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com JUNTA GENERAL | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Qui som > Junta general

JUNTA GENERAL

La Junta General està integrada per la totalitat de col·legiats i col·legiades i és l'òrga sobirà del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Com a tal li corresponen totes les facultats per aconseguir els fins i objectius col·legials. Els seus acords són vinculants a tots els col·legiats i col·legiades, se citen els 3 primers Articles de la Junta General

Article 3.1.1. Carácter y facultades

La Junta General, integrada per la totalitat de col·legiats, és l'òrgan sobirà del Col·legi. Com a tal li corresponen totes les facultats per assolir els fins i els objectius col·legials. Pot deliberar sobre qualsevol assumpte d'interès per al Col·legi i controla l'activitat de l'òrgan de govern, d'acord amb la legislació aplicable. Els seus acords obliguen tots els col·legiats. 

Article 3.1.2 Composició i funcionament

La Junta General està formada per la totalitat dels col·legiats incorporats de ple dret en el Col·legi. Tots ells tenen dret a veu i vot, llevat que estiguessin afectes a una sanció que comporti la suspensió d’activitats que limitin o deixin sense efecte aquests drets pel període que determini la sanció. L’assistència és obligatòria per a tots els col·legiats.  Presidirà la Junta General el president de la Junta de Govern. Actuarà com a secretari el que ho sigui de la Junta.

Article 3.1.3 Règim de reunions. Convocatòria, ordre del dia

Classes. Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries. Reunions. La Junta Ordinària s’haurà de reunir cada any dins els tres primers mesos. Les extraordinàries es reuniran quan ho decideixi la Junta de Govern, per decisió pròpia o en compliment del mandat de la Junta General. Convocatòries. Les juntes generals es convocaran amb una  antelació mínima de 15 dies les ordinàries i de set dies, les extraordinàries.

Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya >>>