Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com POLÍTICA DE PRIVACITAT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ AL USUARI I A LA USUÀRIA

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA (COPEC), d’ara en endavant també COPEC, domiciliat a l’Av. Mistral, 20 bis, entl. 2ª. 08015 Barcelona, amb CIF V62980354, telèfon de contacto: 932177799, i correu electrònic copec@pedagogs.cat

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, com a responsable del present lloc WEB, us informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal que fa el COPEC, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals:

 • Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD) de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018.
 • Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD)  de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable: Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
Adreça: Avinguda Mistral, 20 bis, entresòl 2a, 08015 Barcelona
CIF: V62980354
Tel: 932 177 799
Fax: 932 920 895
Correu electrònic: copec@pedagogs.cat
Delegat Protecció Dades (DPD): Contacte proteccio.dades@pedagogs.cat

TRACTAMENT I FINALITAT

A efectes del que preveu la RGPD i la LOPDGDD, el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA  informa que les dades que voluntàriament es faciliten seran incorporades als nostres sistemes d’informació per a dur a terme les gestions necessàries amb els usuaris i usuàries de la web.

De les dades recollides pel COPEC en els diferents formularis de la web, serà necessari que es facilitin, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*). Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari i la Usuària, atorga el consentiment inequívoc al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA per a què procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats que es detalla més avall.

Les finalitats i operacions previstes per realitzar els tractaments de les dades en cadascun dels formularis són els següents:

 • COL·LEGIACIÓ: per a formalitzar les sol·licituds de col·legiació al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA. Aquest formulari té un procediment propi i un consentiment explícit que signa el/la sol·licitant en el moment que accepta i envia telemàticament la sol·licitud.
 • CONTACTE: para  gestionar el contacte amb el COPEC, per a consultes, informació, suggerències, reclamacions o queixes que pugui fer l’Usuari/Usuària.
 • SERVEIS: gestió de la prestació dels serveis –interns i externs- oferts pel COPEC i sol·licitats per l’Usuari/Usuària.
 • ACTIVITATS FORMATIVES I/O DIVULGATIVES: les dades que se faciliten, mitjançant el formulari d’inscripcions, i aquelles que es generin degut a relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió de la participació de l'alumne/assistent en l’activitat, esdeveniment, jornada, seminari, curs, taller, etc., que correspongui. I aquelles diferents de les relacionades i que hagueu autoritzat expressament.
 • BORSA DE TREBALL (BT-COPEC): les dades que es facilitin i les que es generin per la relació amb el COPEC, seran utilitzades només per les finalitats relacionades amb la gestió de la BT-COPEC. Tenint en compte que:
  • ORGANITZACIONS COL·LABORADORES: es donen d'alta voluntàriament a la BT-COPEC, mitjançant formulari i protocol propi -que accepten i envien telemàticament- , proporcionant les seves dades per a formar part de la BT-COPEC com a organització col·laboradora.
  • CANDIDATS: no es recullen dades de candidats/tes. Les ofertes privades i les convocatòries públiques són accessibles als col·legiats/des i estudiants afiliats/des, mitjançant l’accés que tenen a l’Àrea Reservada de la web. Els col·legiats/des i estudiants afiliats/des interessats/des en qualsevol oferta o convocatòria, s’adrecen directament a les organitzacions convocants per a facilitar-los, si escau, les seves dades personals.
  • El COPEC no tracta ni emmagatzema camp dada de candidats/candidates de la BT-COPEC.
 • BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL COPEC: la plataforma que sustenta el Butlletí del COPEC és MAIRELAY (CPC Servicios informáticos, SL) i només hi ha els correus electrònics per a rebre el Butlletí. Aquest correus electrònics, només són utilitzats per a la gestió d'enviament del BUTLLETÍ del COPEC.
  • COL·LEGIATS/DES: els col·legiats/des i estudiants afiliats/des, a partir de la seva col·legiació/afiliació, s'incorpora el seu correu electrònic a MAIRELAY (CPC Servicios informáticos, SL), per a que puguin rebre de forma periòdica el Butlletí Electrònic del COPEC. Els col·legiats/des i estudiants afiliats/des es poden donar de baixa directament del Butlletí Electrònic del COPEC, en qualsevol moment.
  • SUBSCRIPTORS: els Usuaris i Usuàries que se subscriguin de forma voluntària a MAIRELAY  (CPC Servicios informáticos, SL), també reben periòdicament el Butlletí Electrònic del COPEC.
 • XARXA D’EXPERTS/ES (XE): adreçat només a col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin formar part de la XE.
  • Les dades facilitades, mitjançant el formulari que te un protocol propi i que s'accepta i envia telamàticament, i aquelles que es generin degut a la relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió de la XE.
  • En aquest cas, el col·legiat o col·legiada interessat/interessada, cedirà voluntàriament un breu CV i una fotografia per a incorporar a la web del COPEC, d'accés obert.
  • L'esmentada informació (breu CV i fotografia) podrà ser facilitat a les entitats i mitjans de comunicació en els que l'Expert/a representi al COPEC, així com difondre-ho per les xarxes socials del COPEC.
  • El CV extens que l'Expert/a faciliti amb la sol·licitud, serà custodiat pel COPEC en l'expedient col·legial, amb les mesures de seguretat corresponents.
 • DIRECTORI D’ESPECIALITS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES: adreçat només a col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin difondre la seva activitat professional.
  • El formulari del DIRECTORI te un procediment propi i un consentiment explícit que signa el/la sol·licitant en el moment que accepta i envia telemàticament la sol·licitud.
  • Les dades facilitades, mitjançant el formulari, i aquelles que es generin amb motiu de la relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió del DIRECTORI.
  • Les dades seran incorporades en el DIRECTORI que hi ha a la web, d’accés obert a la ciutadania en general, que podran contactar-hi directament.
 • PROPOSTES FORMATIVES: adreçat als col·legiats i col·legiades i als professionals en general que, de forma voluntària, vulguin fer arribar propostes formatives al COPEC, per a la seva valoració i, si escau, incorporació a la programació formativa del COPEC.
  • Les dades facilitades, mitjançant el formulari de sol·licitud, i aquelles que es generin amb motiu de la relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió d'AULA DE PEDAGOGIA, que és des d'on es gestionen i coordinen les activitats del COPEC.
 • LLISTA DE PÈRITS I PERITES: adreçat als col·legiats i col·legiades que, de forma voluntària, vulguin formar part de les llistes de perits i perites per a valoracions pedagògiques i psicopedagògiques en processos judicials, que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Les dades són incorporades i lliurades en un llistat proporcionat pel Departament de Justícia, responsable de la seva gestió.
  • Les dades facilitades, mitjançant el formulari, i aquelles que es generin amb motiu de la relació amb el COPEC, es tractaran només per les finalitats de gestió i elaboració del llistat i el posterior lliurament al Departament de Justícia.
 • DADES BÀSIQUES DE CARÀCTER PERSONAL INCORPORADES A LA WEB DEL COPEC: Els col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des, a partir de la seva col·legiació/afiliació, tenen incorporades les seves dades bàsiques de caràcter personal al gestor de continguts de la web: Nom i Cognoms, DNI, Data d'Alta, Núm. Col·legiació, Titulació, Municipi/Província, per:
  • ACCEDIR A L'ÀREA RESERVADA: apartats de la web accessible només a col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des, on hi ha informació destinada només al col·lectiu col·legial. A la que accedeixen mitjançant el DNI y número de COL·LEGIACIÓ.
  • REGISTRE DE COL·LEGIATS/DES: per donar compliment a l'article 10 de la Llei 25/02009 (de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), la web disposa d'un REGISTRE DE COL·LEGIATS/DES d'accés obert a la ciutadania, on poden consultar els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues col·legiats/des, obtenint únicament: NOM I COGNOMS, NÚMERO DE COL·LEGIACIÓ, TITULACIÓ.
 • ALTRES ACTIVITATS: el COPEC organitza activitats pròpies com a entitat col·legial i participa i/o col·labora amb altres entitats públiques i/o privades. Qualsevol usuari/usuària que vulgui participar en aquestes activitats, cedirà amb el seu consentiment explícit determinades dades al COPEC, mitjançant el formulari corresponent. Aquestes dades només es tractaran amb les finalitats de gestió per a la celebració de les activitats concretes.

En el cas que no es facilitin les dades personals sol·licitades o no s’accepta la present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES suposarà la impossibilitat de subscriure’s, de registrar-se, de donar-se d’alta com a col·legiat/da o estudiant afiliat/da, d'inscripció a activitats, a la Borsa de Treball, a la Xarxa d’Experts, o qualsevol altre sol·licitud, així com rebre informació pròpia del COPEC.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el COPEC està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat/a i adequades, pertinents i limitats al que és necessari, en relació amb els fins per als quals són tractats.

EXERCICI DE DRETS

El COPEC, com a Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen les normatives RGPD i LOPDGDD, per a  protegir els drets i llibertats dels Usuaris i Usuàries.

D'acord amb aquestes normatives, el COPEC informa que l'USUARI i la USUÀRIA tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació i oposició al seu tractament i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La seva retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat amb anterioritat. Dirigint-te a Col·legi Pedagogs de Catalunya (Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 Barcelona), o enviant un correu electrònic a protecció.dades@pedagogs.cat, amb una fotocòpia del DNI o document anàleg.
 • Exercir els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades facilitades es tractaran de forma confidencial. El COPEC ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives i els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. 

Així mateix. es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les dades personals facilitades a través de la pàgina web, no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, se sol·licitaria prèviament el seu consentiment. 

No es transferiran les dades personals a un tercer país o organització internacional. Tanmateix, les dades podran ser comunicades pel compliment de obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

En cas de cessió a tercers, sempre seria amb consentiment explícit. En aquests casos l’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagués comunicat -sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari/usuària- estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries, al seu abast, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris/usuàries del present lloc Web.

La informació proporcionada mitjançant aquest lloc web serà allotjada en els servidors ARSYS INTERNET, SLU, contractats per l'empresa INSERTNET INNOVA, SL, d'ara endavant INSERTNET, amb NIF B43861046 i domicili fiscal a la Plaça Adolfo Ventas, 5B 43870 Amposta. El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'Encarregat del Tractament entre COPEC i INSERTNET. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin cessió de dades a tercers, sense el consentiment previ del COPEC.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari/Usuària declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part del COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat de Protecció de Dades Personals.

Per tant, l'Usuari/Usuària al utilitzar qualsevol dels formularis de la web del COPEC, està autoritzant expressament al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA per a la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions, pròpies del COPEC per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent -l'Usuari/Usuària- anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, adreçant-se al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, a través dels mitjans establerts en aquesta Política de Privacitat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari/usuària és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, exonerant al COPEC de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris i usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari/usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre,  subscripció o inscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del COPEC.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CORREUS ELECTRÒNICS

D’acord amb la LSSICE, el COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari/Usuària.

Els correus electrònics que s’envien des del COPEC estan emparats en la relació existent entre l’usuari i la usuària i el COPEC.

En conseqüència, és en la Pàgina Web del COPEC on l’Usuari/Usuària té la possibilitat de subscriure's voluntàriament per a rebre el Butlletí Electrònic del COPEC, amb independència de la informació puntualment sol·licitada, que rebrà segons s'especifica més amunt.

XARXES SOCIALS

El COPEC informa que està present en xarxes socials.

El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o qualsevol acció de connexió amb el COPEC mitjançant les xarxes) de les pàgines oficials del COPEC a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i demés normatives d'accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l'usuari i usuària de les xarxes socials ja haurà acceptat prèviament.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA amb els Usuaris i les Usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Actualització 30/06/2020

Data de publicació: 25/5/2018