Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Sol·licitud d'afiliació

* camps obligatoris

* Tipus Col·legiació   Estudiant    Precol·legiació   
* Acció Alta    Reincorporació   

DADES PERSONALS

* Nom
* Cognoms
* DNI/NIF/NIE
* Data naixement (dd/mm/aaaa)
* Adreça
* Població
Població:  
Comarca:
Província:
* País
* Telèfon (1)
* Mòbil
* Correu-e (1)
Correu-e (2)
Web

TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA *

* Titulació amb la que se sol·licita l'afiliació
Titulació Any finalització Universitat
Llicenciatura Pedagogia
Grau Pedagogia
Llicenciatura Psicopedagogia
Doctorat en Pedagogia
Doctorat en Psicopedagogia
Altra/es titulació/ons

DADES PROFESSIONALS *

Cal marcar, com a mínim, una de les 4 opcions: Per compte d'altri, Per compte propi, Aturat, Jubilat.

Per compte d'altri
Marcant aquesta opció, cal marcar obligatòriament una de les dues següents: Sector Públic o Sector Privat.


     Sector públic


     Sector privat

    Nom organització:

    Població:
        CP: Població:
        Comarca:
        Província:


Àmbit professional de l’organització   
accés a ÀMBITS PROFESSIONALS

    Departament/Àrea

    Ocupació/càrrec


Per compte propi

    Nom accés al DIRECTORI DE PROFESSIONALS

    PoblacióPoblació:
            CPCP: Població:
            Comarca:
            Província:

    Especialitat

    Ocupació/càrrec


Aturat des de: consulta requisits quota reduïda


Jubilat des de: consulta requisits

EXERCICI I/O INTERESSOS PROFESSIONALS * (accés a ÀMBITS PROFESSIONALS)

Marcar com a mínim 1 i com a màxim 4 àmbits professionals: SISTEMA EDUCATIU, MEDIACIÓ, SALUT...

CONTEXT EDUCACIÓ FORMAL

SISTEMA EDUCATIU

FORMACIÓ

TICS i MAS MEDIA


CONTEXT EMPRESA

ORGANITZACIONS

OCUPACIÓ

CONSULTORIA

CONTEXT SOCIAL

ATENCIÓ A LES PERSONES

SALUT

SOCIOEDUCATIU I CULTURAL

COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

JUSTÍCIA

MEDIACIÓ

INTERÈS PER PARTICIPAR EN GRUPS I/O COMISSIONS DEL COPEC *

Marcar com a mínim 1 i com a màxim 4.

ALTES CAPACITATS I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

MEDIACIÓ

PEDAGOGIA I ESCOLA

PEDAGOGIA SOCIAL

PEDAGOGIA I SALUT

DONA I PEDAGOGIA

PEDAGOGIA LABORAL I D'EMPRESA

ALTRES

ALTRES

DADES BANCÀRIES * (NO emplenar en cas d'estudiant)

Titular/s

Nom entitat bancària

IBAN
(4 dígits)

Entitat
(4 dígits)

Oficina
(4 dígits)

DC
(2 dígits)

Núm. de compte
(10 dígits)

 He llegit i accepto la política de privacitat del COPEC.
 He llegit i accepto el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal del COPEC.

En/na , amb DNI/NIF/NIE , manifesta que reuneix els requisits que s'indiquen als Estatuts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, en sol·licita la col·legiació/afiliació i presenta la documentació requerida al Reglament de Col·legiació. Així mateix, manifesta que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i es compromet, si el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya li ho demana, a presentar qualsevol documentació que les acrediti.


Acceptant i enviant aquesta sol·licitud declara estar informat/da i atorgar el seu consentiment per al tractament esmentat al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.


* resultat de l’operacióresultat de l’operació